ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

αποφαση-319517

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ.πρωτ.82322/21-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Ν.Π.Δ.Δ. & Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το υπ’ αριθ.πρωτ.8160/19-10-2021 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.), την υπ’ αριθμ. 227/2021 απόφαση του Δ.Σ. της εν λόγω επιχείρησης, που αφορά στους Απολογιστικούς Πίνακες Εσόδων – Εξόδων, στον Ισολογισμό, στις Οικονομικές Καταστάσεις και στην Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2020, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και

  • την αρνητική ψήφο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Φάτση Στέργιου και Αποστολάκη Ιάσονα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 227/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.), που αφορά στους Απολογιστικούς Πίνακες Εσόδων – Εξόδων, στον Ισολογισμό, στις Οικονομικές Καταστάσεις και στην Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2020, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στην ανωτέρω εισήγηση.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1004/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Βόλος 25 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου