ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 14/11

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-14-11-235902

Ο υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου κ. ΚΩΝΣΤΑ-ΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΓΑΛΙΟΣ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αριθμός 128, δηλώνω ότι στις δύο (2) Δεκεμβρίου 2015 έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4.00 μ.μ. μέχρι 5.00 μ.μ. το απόγευμα της ίδιας ημέρας και στο συνηθισμένο τόπο για δημοσίους και αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, δηλαδή στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού, αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 145, με υπάλληλο του πλειστηριασμού την Συμβολαιογράφο Αλμυρού, κ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΣΗ-ΚΟΥΜΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα τον Αλμυρό Μαγνησίας, οδός Γρηγοριάδη αριθμός 3 (τηλ. 24220 -23963) ή τον νόμιμο αναπληρωτή της σε κώλυμα αυτής, θα εκτεθεί σε αναγκαστικό πλειστηριασμό με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 40, με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», νόμιμα εκπροσω-πούμενης, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Κωνσταντίνου Μαμούρα του Χρήστου και της Παναγιώτας, κατοίκου Αλμυρού, οδός Μυρμιδόνων αριθμός 7, που κατασχέ-θηκε αναγκαστικά με την με αριθμό 32/2014 Έκθεσή μου Αναγκαστικής Κατά-σχεσης Ακίνητης Περιουσίας, δηλαδή εκπλειστηριάζονται: 1) Το με στοιχεία Γιώτα ένα (Ι-1) διαμέρισμα του ισογείου οικοδομής, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο συνολι-κής εκτάσεως τετρακοσίων εξήντα τριών και 61/100 (463,61) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Αλμυρού, στην κτηματι-κή περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Αλμυρού, της δημοτικής ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, της περιφέρειας Θεσ-σαλίας, του Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού, στη συνοικία «Ευαγγελισμός» και επί της ανώνυμης δημοτικής οδού του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Αλμυρού, αποτε-λείται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως από ένα σαλόνι-τραπεζαρία, δύο (2) υπνοδω-μάτια, χωλ, κουζίνα και λουτρό, βεράντα προς τον δυτικό ακάλυπτο χώρο του οικο-πέδου και εξώστη προς τον ανατολικό ακάλυπτο χώρο αυτού προς την δημοτική οδό, έχει εμβαδόν κύριας ιδιοκτησίας ογδόντα ένα και 76/100 (81,76) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει Βόρεια εν μέρει με τον χώρο της πυλωτής, εν μέρει με το κεντρικό κλιμακοστάσιο και τον διάδρομο του ορόφου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, Νότια εν μέρει με ιδιοκτησία Νικολάου Μπέκου και εν μέρει με ιδιοκτησία Νικολάου Νταϊλιάνη, Ανατολικά εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την ανώνυμη δημοτική οδό και εν μέρει με το κεντρικό κλιμακοστάσιο της οικοδομής και Δυτικά εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και εν μέρει με τον κοινόχρηστο διάδρομο του ορόφου.
Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του Πλειστηριασμού ορίστηκε με την με αριθμό 699/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου το ποσό των πε-νήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00) €.
2) Το με στοιχεία Άλφα ένα (Α-1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως τετρακοσίων εξήντα τριών και 61/100 (463,61) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Αλμυρού, στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Αλμυρού, της δημοτικής ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, της περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού, στη συνοικία «Ευαγγελισμός» και επί της ανώνυμης δημοτικής οδού του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Αλμυρού, αποτελείται από ένα σαλόνι-τραπεζαρία, δύο (2) υπνοδωμάτια, χωλ, κουζίνα και λουτρό, με δύο (2) εξώστες τον έναν προς τον ανατολικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προς την ανώνυμη δημοτική οδό και τον άλλον προς τον δυτικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, έχει εμβαδόν κύριας ιδιοκτησίας ογδόντα ένα και 46/100 (81,46) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει Βόρεια εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εν μέρει με το κεντρικό κλιμακοστάσιο και τον διάδρομο του ορόφου και εν μέρει με το με στοιχεία (Α-2) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, Νότια εν μέρει με ιδιοκτησία Νικολάου Μπέκου και εν μέρει με ιδιοκτησία Νικολάου Νταϊλιάνη, Ανατολικά εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την ανώνυμη δημοτική οδό και εν μέρει με το κεντρικό κλιμακοστάσιο της οικοδομής και Δυτικά εν μέρει με ακά-λυπτο χώρο του οικοπέδου και εν μέρει με τον κοινόχρηστο διάδρομο του ορόφου.
Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του Πλειστηριασμού ορίστηκε με την με αριθμό 699/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου το ποσό των εξή-ντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) €.
3) Το με στοιχεία Βήτα ένα (Β-1) διαμέρισμα του δεύτερου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως τετρακοσίων εξήντα τριών και 61/100 (463,61) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Αλμυρού, στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Αλμυρού, της δημοτικής ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, της περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού, στη συνοικία «Ευαγγελισμός» και επί της ανώνυμης δημοτικής οδού του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Αλμυρού, αποτελείται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως από ένα σαλόνι-τραπεζαρία, δύο (2) υπνοδωμάτια, χωλ, κουζίνα και λουτρό, με δύο (2) εξώστες τον έναν προς τον ανατολικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προς την ανώνυμη δημοτική οδό και τον άλλον προς τον δυτικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, έχει εμβαδόν κύριας ιδιοκτησίας ογδόντα ένα και 46/100 (81,46) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει Βόρεια εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εν μέρει με το κεντρικό κλιμακοστάσιο και τον διάδρομο του ορόφου και εν μέρει με το με στοιχεία (Β-2) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, Νότια εν μέρει με ιδιοκτησία Νικολάου Μπέκου και εν μέρει με ιδιοκτησία Νικολάου Νταϊλιάνη, Ανατολικά εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την ανώνυμη δημοτική οδό και εν μέρει με το κεντρικό κλιμακοστάσιο της οικοδομής και Δυτικά εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και εν μέρει με τον κοινόχρηστο διάδρομο του ορόφου.

Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του Πλειστηριασμού ορίστηκε με την με αριθμό 699/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου το ποσό των εξή-ντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (64.000,00) €.
Τα ακίνητα που εκπλειστηριάζονται βαρύνονται σύμφωνα με το με αριθμό 28/586/2014 Πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Αλμυρού με δύο (2) Προσημειώσεις Υποθήκης υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ. Ο πλειστηριασμός αυτός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν, συμμορφούμενοι με τους όρους της με αριθμό 94/2015 Γ’ Επαν. Περίληψής μου Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας. Βόλος 13 Νοεμβρίου 2015.

Ο Δηλοποιών Δικαστικός Επιμελητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΓΑΛΙΟΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου