ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 23/4/16

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-23-4-16-16773

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της με αριθμό 2.017/15-2-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη Αναστασίου Λαγού του Κωνσταντίνου και της Κερασίας, κάτοικου Βόλου Μαγνησίας, οδός Περγάμου 25, επισπεύσει της Αικατερίνης Καμμαγιάννη του Λάμπρου και της Μαρίας, κάτοικου Βόλου, ατομικώς και για λογαριασμό του Ανηλίκου τέκνου της Κωνσταντίνου.

Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ, κάτοικος βόλου, οδός Αντωνοπούλου, αριθμός 126, β΄όροφος, γραφείο Νο 6, που είμαι αρμόδιος για την διαδικασία της εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΚΑΝΩ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ

Στις Ένδεκα (11) του μήνα Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες Δεκαέξι (2016),ημέρα Τετάρτη και από ώρας 16.00΄-17.00΄, στο συνηθισμένο τόπο που γίνονται οι δημόσιοι και αναγκαστικοί πλειστηριασμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3714/2008 και τις αλλαγές που επέφερε η ισχύς του στον Κ. Πολ.Δ, δηλαδή στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, στην περιφέρεια του οποίου έγινε η εκτέλεση, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου κ. Ζουμπουλίας Σόφτα, κατοίκου Βόλου, οδός Χατζηαργύρη 62-64 ή του νομίμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η παρακάτω αναφερόμενη και περιγραφόμενη ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Αναστασίου Λαγού του Κωνσταντίνου και της Κερασίας, κάτοικου Βόλου Μαγνησίας, οδός Περγάμου 25, η οποία κατασχέθηκε με την με αριθμό 2.015/22.11.2015 κατασχετήρια έκθεσή μου ακίνητης περιουσίας σε εκτέλεση της με αριθμ. 572/2015 και από 14/7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία ασφαλιστικών Μέτρων), που έχει τον νόμιμο τύπο της εκτέλεσης και είναι σε ισχύ η απόφαση λόγω ασκήσεως της με αριθμό κατάθεσης 214/10-8-2015 Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), που κοινοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με την με αριθμό 9143/12-8-2015 Β΄βιβλίο Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Βόλου κ. Ευστάθιου Κωτσόβολου, με επίσπευση της Αικατερίνης Καμμαγιάννη του Λάμπρου και της Μαρίας, κάτοικου Βόλου, ατομικώς και για λογαριασμό του Ανηλίκου τέκνου της Κωνσταντίνου. Δηλαδή εκπλειστηριάζεται: 1)Το με τα στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο επτά βήτα μικρό (Κ-7β) κατάστημα του ισογείου εμβαδού Τριάντα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (30,78)τ.μ., που σύμφωνα με τον τίτλο έχει είσοδο από την οδό Σαρακηνού, αλλά σύμφωνα με την κατάσχεση που επέβαλα επί τόπου έχει είσοδο από την 54ου Συντάγματος Ελλάς, με αριθμό δημοτικής αρίθμησης 22, σε πολυκατοικία πολυώροφη οικοδομή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3741 και τα άρθρα 1002 και 1117 του Α.Κ. και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο με ιμιόροφο,πέντε πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα. Η πολυκατοικία είναι κτισμένη σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης του Βόλου, Δήμου και Υποθηκοφυλακείου στις οδούς σύμφωνα με τον τίτλο κτίσεως (Μεταμορφώσεως-Πλάτωνος – Σαρακηνού) και σύμφωνα με την επιβολή της κατάσχεσης επί τόπου στις οδούς (Μεταμορφώσεως-Πλάτωνος – Σαρακηνού – 54ου Συντάγματος Ελλάς), με έκταση Οκτακοσίων τριάντα και εξήντα εκατοστών (830,60)τ.μ. ή όσης εκτάσεως κι’ αν είναι, εμφαίνεται σε στο συνημμένο στο 41551/79 συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Βόλου Δημ. Παπαδόπουλου από Μαϊου 1978 σχεδιάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Δημητρίου Βούλγαρη, με τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α., πάνω στο οποίο ο μηχανικός αυτός βεβαιώνει ότι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και συνορεύει Βόρεια σε πλευρά μέτρων μήκους τριάντα έξι και πενήντα εκατοστά (36,50)μ. με τον οδό Πλάτωνος και πέραν αυτής με Πλατεία Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Ανατολικά σε πλευρά μέτρων μήκους Δεκαπέντε και ογδόντα εκατοστά (15,80)μ. με τον οδό Μεταμορφώσεως και σε πλευρά μέτρων μήκους Δεκατέσσερα και δέκα εκατοστών (14,10)μ. με ιδιοκτησία Κουρκουβέλα και Μουστάκα, Νότια σε πλευρά μέτρων μήκους Εικοσι Δύο και Εβδομήντα πέντε εκατοστά (22,75)μ. με ιδιοκτησία Κουρκουβέλα και Μουστάκα και σε πλευρά μέτρων μήκους Δεκατέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά (14,55)μ. με ιδιοκτησία Χαράλαμπου Αντωνίου και Δυτικά σε πλευρά μέτρων μήκους Τριάντα τρία και δεκατρία εκατοστά (33,13)μ. με την οδό Σαρακηνού σύμφωνα με τον τίτλο κτίσεως και σύμφωνα με την αυτοψία με την οδό 54ου Συντάγματος Ελλάς. Το ισόγειο κατάστημα που κατασχέθηκε ιδιοκτησίας του οφειλέτη έχει εμβαδόν (30,78)τ.μ., αποτελείται από ένα χώρο και αποχωρητήριο, με ημιώροφο που καταλαμβάνει το ανώτατο επιτρεπόμενο εμβαδό και επικοινωνεί με το ισόγειο κατάστημα με εσωτερική κυκλική σκάλα και συνορεύει Δυτικά με την οδό (Σαρακινού σύμφωνα με τον τίτλο κτίσεως και σύμφωνα με την επιβολή της κατάσχεσης με πρόσωπο επί της οδού 54ου Συντάγματος Ελλάς, Ανατολικά με τον ακάλυπτο χώρο, Νότια με το με τα στοιχεία (Κ-7α) κατάστημα και Βόρεια με το με τα στοιχεία (Κ-6) κατάστημα και έχει όγκο μέτρα κυβικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και εξήντα οκτώ εκατοστά (184,68)κ.μ. συνιδιοκτησία στο οικόπεδο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα της οικοδομής μέρη και πράγματα Δεκατέσσερα χιλιοστά (14/1000) εξ’ αδιαιρέτου, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης Δεκαπέντε χιλιοστά και πενήντα εκατοστά του χιλιοστού (15,50/1000) και ψήφους συνιδιοκτησίας Δεκατέσσερις στις χίλιες (14/1000) και εμφαίνεται στο σχεδιάγραμμα και στον πίνακα αναλογιών του αρχιτέκτονα μηχανικού Δημητρίου Βούλγαρη που έχουν προσαρτηθεί στο 46010/81 συμβόλαιο του παραπάνω συμβολαιογράφου.
Περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα στον οφειλέτη με το με αριθμό 11.892/27-4-1990 συμβόλαιο Αγοράς του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Δ.Παπαδόπουλου και είναι μεταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο Βόλου στον τόμο 322 με αριθμό 126.

Το ανωτέρω ακίνητο που κατασχέθηκε εκτιμήθηκε κατά την κατάσχεση αντί ευρώ εξήντα έξι χιλιάδων (66.000,00)€ και με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτίμησης δηλαδή το ποσό των ευρώ Εξήντα δύο χιλιάδων (44.000,00)€, τιμή που δεν υπολείπεται τις αντικειμενικής αξίας του κατασχόμενου ακινήτου, η οποία θα χρησιμεύσει ως τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν.1249/1982, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και η αντικειμενική αξία του ακινήτου που κατασχέθηκε τιμή είναι (42.820,00)€.
Το ακίνητο όπως προκύπτει από το με αριθ. 2663/23-11-2015 Πιστοποιητικό Βαρών της κ. Υποθηκοφύλακα Βόλου, το παραπάνω ακίνητο δεν βαρύνεται με κανένα βάρος.
Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν ενώπιον του ανωτέρω αναφερομένου συμβολαιογράφου, στο χρόνο και στον τόπο που ορίζονται με την περίληψή μου, συμμορφούμενοι με τους όρους του και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως έχουν τροποποιηθεί.

Το παρόν συντάχθηκε στο γραφείο μου που βρίσκεται στο Βόλο, οδός Αντωνοπούλου, αριθμός 126, β΄ όροφος, γραφείο Νο 6. ΒΟΛΟΣ 22/4/2016

Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου