Περίληψη διακηρύξεως δημοπρασίας

Τελευταία ενημέρωση: 2015-04-15, 20:48:21
Περίληψη διακηρύξεως δημοπρασίας

Χρηματοδότηση: "Από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ,Π.Α. μέσω του Ε.Π. Θεσσαλίας" ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ:

2013ΕΠ01700018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ    

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Βελεστίνο 03 - 04 – 2015

Αρ.Πρωτ.: - 2936 -

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 47/2014

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ», με προϋπολογισμό 500.000,00 € με το Φ.Π.Α. 23%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών; α) κατηγορία Οικοδομικών εργασιών, με προϋπολογισμό 257.454,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, με προϋπολογισμό 147.522,21 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας. Δημαρχείο Ρήγα Φεραίου, Κεντρικός Πεζόδρομος Βελεστίνου, Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ. 37500, Βελεστίνο, μέχρι τις 23 Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα διακήρυξης τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2425350228, FΑΧ  επικοινωνίας 2425022870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Λεωνίδας Λάβδας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 του μηνός Απριλίου τους έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου έδρα Βελεστίνο από αρμόδια Επιτροπή. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α2, και άνω, στην κατηγορία των Οικοδομικών και Α2 και άνω για κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, καθώς και Κ/ξιες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (αναβάθμιση ορίου λόγοι κοινοπραξίας), με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.130,08 ευρώ, και ισχύς τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, η οποία θα πρέπει να απευθύνεται, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Τo έργο χρηματοδοτείται από "Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. μέσω του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ", (με ΚΑ. 2013ΕΠ01700018 και με αριθ. ενάρ. Έργου ΣΑ 2013ΕΠ017).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΝΑΣΙΚΑΣ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
3
=