ΕΠΣΘ: Ηλεκτρονικά εκλογές στις 31 Μαρτίου

Τελευταία ενημέρωση: 2021-03-17, 20:55:58
ΕΠΣΘ: Ηλεκτρονικά εκλογές στις 31 Μαρτίου

Στις 31 Μαρτίου θα διεξαχθούν χωρίς τη φυσική παρουσία εκλεκτόρων, αλλά ηλεκτρονικά λόγω κορονοϊού, οι εκλογές στην Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας.

Η τοπική Ένωση θα είναι η πρώτη στην Ελλάδα που θα κάνει εκλογές ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής κάλπης «Ζευς» που έχει προτείνει το υφυπουργείο Αθλητισμού και με τον ίδιο τρόπο θα έχουν προηγηθεί η εκλογική διαδικασία στην ΕΠΟ (27/3) και στην ομοσπονδία μπάσκετ (28/3 στην ΕΟΚ).

Οι εκλογές της ΕΠΣΘ έχουν οριστεί για τις 31 Μαρτίου και τα σωματεία που ενημερώθηκαν για τον τρόπο θα καταθέσουν για πρώτη φορά την ψήφο τους μέσω της ψηφιακής κάλπης «Ζευς».

Η ενημέρωση από την ΕΠΣΘ για την εκλογική Τακτική Γενική Συνέλευση: «Σε συνέχεια της 21/13-2-2021 Πρόσκλησης - Ειδοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σας ενημερώνουμε ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4778/2021 την 31η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00. Επίσης με βάση τα άρθρα 7 Ν.4726, άρθρο 45 του Ν.4778/2021, την ΚΥΑ 72664/23-2-2021 και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΣΘ σας ενημερώνουμε, ότι κατά την προβλεπόμενη διαδικασία αρχαιρεσιών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οφείλουν να υποβληθούν, ως ακολούθως:

 1. Υπόδειξη, δικαιολογητικά και ανακήρυξη υποψηφίων:

Οι υποδείξεις υποψηφίων για τις θέσεις: α) των εννέα (9) τακτικών & των εννέα (9) αναπληρωματικών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΘ β) των τριών (3) τακτικών & των τριών (3) αναπληρωματικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣΘ, γίνεται εγγράφως δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες πριν την συνερχόμενη για την εκλογή Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021.

Τα έγγραφα των υποδείξεων υποψηφίων οφείλουν να συνοδεύονται από:

 1. Απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ του μέλους στο οποίο ανήκει ο υποψήφιος
 2. Αίτηση αποδοχής από τον προτεινόμενο υποψήφιο, με πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του
 3. Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του ισχύοντος καταστατικού της ΕΠΣΘ και του άρθρου 21 του Ν.2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Βεβαίωση του ποδοσφαιρικού σωματείου στο οποίο είναι μέλος ο υποψήφιος (επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας), με την επισήμανση ότι δικαιούται να εκλέγει και εκλέγεται.
 5. Νομιμοποίηση εκπροσώπων/αντιπροσώπων των μελών της ΕΠΣΘ.
 6. Οι εκπρόσωποι/αντιπρόσωποι των μελών νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην ΕΠΣΘ, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από ημερομηνία διεξαγωγής της Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 20η Μαρτίου 2021 ημέρα Σάββατο, των κατωτέρω δικαιολογητικών: il. Πίνακας των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) που θα περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον ΑΦΜ, την πλήρη επωνυμία του μέλους και τη θέση του εκπροσώπου στο ΔΣ του μέλους και ii. την απόφαση του Δ.Σ. περί του ορισμού των ως τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου/ αντιπροσώπου (άρθρο 3 παρ.1 και 4 ΚΥΑ 72664/23.2.2021).
 7. Στους εγγεγραμμένους ως εκλογείς εκπροσώπους/αντιπροσώπους των μελών της Ε.Π.Ο. η Εφορευτική Επιτροπή θα αποστείλει, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» (άρθρο 5 παρ.4 ΚΥΑ 72664/23.2.2021):
 8. Τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια των ψηφοφοριών, κατ’ αρχάς ένα ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών.
 9. Το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη των ψηφοφοριών, ένα δεύτερο επίσης ειδικό – εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας εκπρόσωπος θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Ο εκλογέας εκπρόσωπος, που δεν θα λάβει οιοδήποτε από τα προαναφερόμενα μηνύματα ή αν αυτά είναι ελλιπή ή εσφαλμένα, οφείλει να απευθυνθεί στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία υποχρεούται αμελλητί να εξετάσει και επιλύσει το πρόβλημα.
 10. Για κάθε επιμέρους θέμα της ημερήσιας διάταξης θα λειτουργήσει χωριστή «ηλεκτρονική κάλπη». (αρ. 2 παρ. 1 ΚΥΑ 72664/23-2-2021).
 11. Η αυθεντικοποίηση του κάθε εκλογέα/εκπροσώπου θα γίνει, επιπροσθέτως της ακριβούς εξατομικευμένης διαδικτυακής διεύθυνσης που έχει λάβει και με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (taxisnet).
 12. Μετά την αυθεντικοποίησή του ο εκλογέας/εκπρόσωπος, θα εισέλθει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και ακολουθώντας τα κατάλληλα βήματα, θα καταχωρεί την ψήφο του.
 13. Μετά την καταχώριση της ψήφου στο ηλεκτρονικό σύστημα, ο εκλογέας/εκπρόσωπος θα λάβει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου, η οποία αποτελεί και το μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα/εκπροσώπου προς την Εφορευτική Επιτροπή.

III. Για τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που απαιτείται ταυτόχρονη επικοινωνία, αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση οιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας και ενδεικτικά Zoom ή Webex κλπ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της την 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, οι δε απαιτούμενες για τα λοιπά αυτά θέματα ψηφοφορίες, θα πραγματοποιηθούν μέσω του συστήματος της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» (άρθρο 2 παρ.1 ΚΥΑ 72664/23.2.2021)».

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
4
=