Ακυρη από το ΑΣΕΠ πρόσληψη στη Σηπιάδα

Τελευταία ενημέρωση: 2007-07-14, 00:00:00
Ακυρη κηρύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και ειδικότερα από τη Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων (Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού – Τμήμα Ελέγχου ΟΤΑ) η πρόσληψη ατόμου στο Δήμο Σηπιάδος μετά τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης της ειδικότητας βοηθού υδραυλικού και απόφασης επί ενστάσεως.
Ειδικότερα το ΑΣΕΠ, με εντολή του Προέδρου Δημ. Μπέϊκου, Συμβούλου του ΑΣΕΠ, απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς το Δήμαρχο Σηπιάδος με την οποία του γνωστοποιεί την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
«Κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου των πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη εποχικού πρoσωπικού ειδικότητας ΔE 30 Βοηθού υδραυλικού μία (1) θέση, με βάση την υπ αρ. 1258/23.3.2007 ανακοίνωση, σας γνωρίζουμε ότι:
Για την ειδικότητα ΔΕ 30 Βοηθού υδραυλικού τα απαραίτητα προσόντα, αναλυτικά περιγράφονται στην εγκριθείσα από το ΑΣΕΠ ανακοίνωση και συγκεκριμένα στις σελίδες 1,2,3 αυτής. Ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται: Α) άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού υδραυλικού και β) ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικoύ Επαγγελματικού εκπαιδευτηρίoυ Α ή Β κύκλου σπουδών κλπ. Συνεπώς η έλλειψη ενός εκ των ως άνω απαραιτήτων προσόντων θέτει τον υποψήφιο εκτός διαδικασίας επιλογής.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 9 εδάφιο β΄ του N.2190/1994 όπως ισχύει, η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας στην οποία αυτή εδρεύει. Η ανάρτηση της ως άνω ανακοίνωσης έγινε στις 24.4.2007 σύμφωνα με το από 24.4.2007 πρακτικό ανάρτησης, του υπαλλήλου του Δήμου Σηπιάδος Δημητρίου Γιαννακού και παρουσία του υπαλλήλου του ιδίου Δήμου Απόστολου Κουτσερή και σε δύο τοπικές εφημερίδες «Νέος Τύπος» και «Θεσσαλία» με ημερομηνία έκδοσης 25.4.2007 ημέρα Τετάρτη με την οποία τάσσεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων δέκα(10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση και συγκεκριμένα από τις 26.4.2007 έως και 5.5.2007, ημέρα Σάββατο, όποτε μετατίθεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη δηλ. στις 7.5.2007 ημέρα Δευτέρα. Επομένως, οποιοδήποτε στοιχείο κατατίθεται πέρα του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος κρίνεται εκπρόθεσμο (άρθρο 20 παρ. 7 του ν. 2738/99) και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων της ειδικότητας αυτής προέκυψαν τα εξής: Από την αίτηση του μοναδικού υποψηφίου και φερόμενου ως προσληπτέου Τσιούγκου Νικόλαου προέκυψε ότι εσφαλμένως έχει εγγραφεί σε πίνακα κατάταξης, εφ όσον δεν αποδεικνύει τα από την ανακοίνωση απαιτούμενα προσόντα. Ειδικότερα ο εν λόγω υποψήφιος δεν υπέβαλε την προσήκουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού υδραυλικού ούτε τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών (υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων) που αναγράφει στην αίτησή του. Συγκεκριμένα ο εν λόγω υποψήφιος μαζί με την με αριθμ. 1754/7.5.2007 αίτησή του υπέβαλε τα εξής στοιχεία: 1) την από 7.5.2007 υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 η οποία αναφέρεται στην εμπειρία του, χωρίς να προσάγει αποδεικτικά στοιχεία αυτής 2) ομοία υπεύθυνη δήλωση περί μη απασχολήσεώς του στο Δημόσιο κλπ. κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, και 3) ομοία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδικήματα του άρθρου 8 του Υ.Κ. Κατόπιν αυτών, στερείται βασικών προσόντων πρόσληψης και πρέπει να διαγραφεί από τον πίνακα κατάταξης και να εγγραφεί σε πίνακα απορριπτέων με αιτιολογία «έλλειψη τυπικών προσόντων».
2. Ο ενιστάμενος Μαριανός Κων/νος, κατέθεσε την υπ αρ. 1798 στις 10.5.07 αίτηση, μετά δηλαδή την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (7.5.07), η οποία είναι εκπρόθεσμη και συνεπώς ορθώς δεν ελήφθη υπόψη και πρέπει να εγγραφεί στους απορριπτέους. Κατόπιν των ανωτέρω η ένστασή του απορρίπτεται ως αβάσιμη.
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να προβείτε στην αναμόρφωση του πίνακα κατάταξης επιλογής της εν λόγω ειδικότητας και να εγγράψετε και τους δύο υποψηφίους σε πίνακα απορριπτέων. Οι ανασυνταχθέντες πίνακες θα πρέπει να περιέλθουν στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του παρόντος, μαζί με την απόφαση απόλυσης του Τσιούγκου Νικόλαου».
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
5
=