Περίληψη διακήρυξης

Τελευταία ενημέρωση: 2019-06-14, 18:31:32
Περίληψη διακήρυξης

Βόλος 13/06/2019

Αρ. Πρωτ: 8649

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Τηλέφωνα: 2421075150-2421075152

Fax: 2421075183

e-mail: ppan@deyamv.gr

web site: www.deyamv.gr

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΕΥΑΜΒ προκηρύσσειΣυνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού για την «Προμήθεια βελονοειδών δικλείδων ύδρευσης» προϋπολογισμού 45.200,00 € πλέον ΦΠΑ με CPV 42130000-9.

Η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπεται από: α. Το Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β. Το Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25/06/2019 ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα 5, 2ος όροφος, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.M.B., οδός Κωνσταντά 141 στο Βόλο, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 11:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, είτε

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε

(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί και δ) κοινοπραξίες προµηθευτών.

Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο την ιστοσελίδα της επιχείρησης στην διεύθυνση www.deyamv.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

 

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
7
=