Απάντηση Χαρίτση για το ωράριο εργασίας του προσωπικού των δημοτικών ωδείων

Τελευταία ενημέρωση: 2018-11-29, 15:51:12
Απάντηση Χαρίτση για το ωράριο εργασίας του προσωπικού των δημοτικών ωδείων

Σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές Μαγνησίας Μάκης Μπαλλής και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

 

Αναφορικά με το ωράριο εργασίας του προσωπικού των δημοτικών ωδείων, καθώς και τις συνθήκες απασχόλησής τους απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης, σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Μαγνησίας, κ.κ. Μάκης Μπαλλής και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Το κείμενο της απάντησης είναι το εξής:

«Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, με θέμα «Ωράριο και συνθήκες απασχόλησης των καθηγητών δημοτικών ωδείων», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κύριο και υπερισχύον στοιχείο για την εξέταση των υπηρεσιακών κλπ, ζητημάτων των εργαζομένων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. αποτελεί η ιδιότητά τους ως δημοτικών υπαλλήλων, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων που εφαρμόζονται σε αντίστοιχους εργαζόμενους υπηρεσιών του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων (εν προκειμένω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), εάν αυτές δεν έχουν επεκταθεί ρητά και στο προσωπικό των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α..

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι διατάξεις του Β.Δ.16/1966 περί διακοπών εργασίας δεν έχουν επεκταθεί στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α., αφού δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, όπως ισχύει) ούτε στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που έχουν υπογραφεί μεταξύ των εκπροσώπων του Δημοσίου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.. Ισχύ επομένως έχουν οι διατάξεις του ΚΚΔΥ.

Αναφορικά με το ωράριο εργασίας του προσωπικού των δημοτικών ωδείων, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν.3979/2011, όπου προβλέπεται πλήρες ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα όσον αφορά στους καθηγητές μουσικής, με το Β.Δ.16/1966 το ανώτατο όριο διδασκαλίας καθορίζεται σε τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς αυτό όμως να αναιρεί την υποχρέωση των εργαζομένων για συμπλήρωση του πλήρους ωραρίου (για όσους υπηρετούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης). Για το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ωραρίου, το εν λόγω προσωπικό απασχολείται σε συναφείς της ειδικότητάς του εργασίες (προετοιμασία μαθημάτων και εκδηλώσεων, ενημέρωση γονέων κ.α.).

Αναφορικά με την επέκταση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν.4368/2016, όπως τροποποιήθηκαν με εκείνες του άρθρου 87 του ν. 4483/2017, δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας του εν λόγω προσωπικού μερικής απασχόλησης, μέχρι και τη πλήρη απασχόληση.

Οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία μετατροπής του ωραρίου εργασίας βάσει των παραπάνω διατάξεων περιγράφηκαν στις αριθ. 9/2016 (αριθ. πρωτ. οικ.8402/16-03-2016) και αριθ. 33/2017 (αριθ. πρωτ. οικ.39456/17-11-2017) εγκυκλίους της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η μετατροπή του ωραρίου εργασίας πραγματοποιείται με αίτηση του υπαλλήλου και σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού/διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του φορέα απασχόλησης.

Αναφορικά με την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν.3584/2007, οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3584/2007 που αφορούν στην απαγόρευση στους υπαλλήλους της άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή και στην κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις δυνατότητα άσκησής της, εφαρμόζονται και στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α., ενώ για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν υφίσταται αντίστοιχη απαγόρευση».

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
7
=