Το ΣτΕ απέρριψε την απόφαση για τον κανονισμό άρδευσης

Τελευταία ενημέρωση: 2018-11-20, 19:49:49
Το ΣτΕ απέρριψε την απόφαση για τον κανονισμό άρδευσης

Το ΣτΕ απέρριψε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Βόλου για τον κανονισμό άρδευσης, όπως γνωστοποίησε η Κίνηση Πολιτών για τον Νερό, που παραπέμπει σε ιστοσελίδα όπου δημοσιεύεται η περίληψη της απόφασης 2301/2018 «παράνομη απόφαση δημοτικού συμβουλίου εκδοθείσα ως κατεπείγουσα κατά παρέκκλιση της πάγιας διαδικασίας».

Η Κίνηση πολιτών κάνει λόγο για "γερό χαστούκι στον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία της δημοτικής αρχής", αναφορικά με την απόφαση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της περίληψης της απόφασης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: "-Με τις διατάξεις των άρθρων 150, 151 και 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον έλεγχο, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας αρχικά και της Ειδικής Επιτροπής Περιφέρειας του άρθρου 152 του ως άνω Κώδικα στη συνέχεια, των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων από άποψη νομιμότητας και μόνον, κατόπιν ασκήσεως  προσφυγής. Η εμπρόθεσμη άσκηση της εν λόγω προσφυγής, η οποία δεν έχει ενδικοφανή χαρακτήρα, κατά της απόφασης δημοτικού οργάνου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (ήδη Απόκεντρωμένης Διοίκησης) και, στη συνέχεια, κατά της επ’ αυτής απόφασης του τελευταίου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής διακόπτει την προθεσμία άσκησης αίτησης ακυρώσεως. Η προθεσμία αυτή αρχίζει εκ νέου μετά την πάροδο της αποκλειστικής μηνιαίας προθεσμίας που τάσσεται στο Γενικό Γραμματέα να αποφανθεί ή, σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής και ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, μετά την πάροδο της τασσόμενης σε αυτήν αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα ημερών για λήψη αποφάσεως, εκτός εάν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο απορριπτική απόφαση επί της προσφυγής ή εάν ο ενδιαφερόμενος λάβει γνώση της απορριπτικής αποφάσεως πριν από την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών. Σε περίπτωση σιωπηρής απορρίψεως της προσφυγής με την άπρακτη πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπεται για την έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής ή σε περίπτωση που η απορριπτική της προσφυγής πράξη κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο ή περιέλθει σε γνώση του σε χρόνο μεταγενέστερο της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας αποφάνσεως, η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της σιωπηρής ή ρητής απορρίψεως της προσφυγής, καθώς και κατά της αποφάσεως κατά της οποίας είχε ασκηθεί η προσφυγή, αρχίζει από την επομένη της συμπληρδέσεως των ανώτερω προθεσμιών που τάσσονται στον Γενικό Γραμματέα και την Ειδική Επιτροπή προ κειμένου να αποφανθούν.

-Η συζήτηση θέματος στο δημοτικό συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης κατά τη διαδικασία της παρ, 7 του άρθρου 67 του ν, 3852/2010 και κατά παρέκκλιση της προβλεπομένης στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου πάγιας διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει την έγκαιρη πρόσκληση των δημοτικών συμβούλων και την ενημέρωση αυτών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της επικείμενης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επίκληση της ενάρξεως της αρδευτικής περιόδου, προκειμένου να συζητηθεί η έγκριση του Κανονισμού Αρδευσης της Δ.Ε.ΥΑ.Μ.Β. εκτός ημερήσιας διάταξης, δεν στοιχειοθετεί λόγο κατεπείγοντος, διότι δεν προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση ή από άλλα στοιχεία του φακέλου πότε ξεκινά η αρδευτική περίοδος στην περιοχή ή εάν κατά τον κρίσιμο χρόνο υπήρχε καν αρδευτική περίοδος, δοθέντος ότι, όπως αναφέρεται στον ίδιο τον Κανονισμό, η αρδευτική περίοδος στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.ΥΑ.Μ.Β. «είναι ολόκληρο το ημερολογιακό έτος». Για το λόγο αυτό που βασίμως προβάλλεται η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ακυρωθεί. Ακυρωτέες δεν αποβαίνουν κατόπιν τούτου, και η προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα, με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα κατά της απόφασης αυτή προσφυγή, καθώς και η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 των ν. 3463/2006".

 

Δείτε ΕΔΩ τη δημοσίευση

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
7
=