Προσλήψεις 10 συμβασιούχων καθαριστριών στον ΟΑΕΔ Βόλου και Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2018-03-09, 08:30:27
Προσλήψεις 10 συμβασιούχων καθαριστριών στον ΟΑΕΔ Βόλου και Αλμυρού

Ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 9 Μαρτίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων από 18 έως 65 χρόνων, για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πανελλαδικά. Στη Μαγνησία έχουν προκηρυχθεί 10 θέσεις, 8 για το ΙΕΚ- ΚΕΚ ΟΑΕΔ Βόλου και το ΚΕΤΕΚ, 1 θέση στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Βόλου, υπηρεσίες που στεγάζονται όλες στο Πεδίον του Άρεως, και 1 θέση στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης ΟΑΕΔ στον Αλμυρό. Και οι δέκα θέσεις είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και αφορούν στην πρόσληψη καθαριστριών με 4ωρη απασχόληση για 9 μήνες.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στις 15.30. Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληκτρολογήσουν http://ek.oaed.gr/SOXAithseis/.  Η εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε θα αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, είτε θα κατατεθεί αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτίριο της Διοίκησης ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ.17456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 π.μ. έως 15:30.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής, υπογεγραμμένη με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται: τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη «Αίτηση για την ανακοίνωση της ΣΟΧ1/2018». 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. 

Να σημειωθεί πως, η μη ταχυδρομική αποστολή ή αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας, συνεπάγεται την απόρριψη των υποψηφίων. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Tα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Επίσης οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1.Χρόνος ανεργίας, (από 4 έως 6 μήνες) 2. ή 3. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, 4.ή 5. Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, 6.Ανήλικα τέκνα (από 1 έως 3), 7. ή 8. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, 9. Βαθμός Βασικού Τίτλου, 10. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες), 10 α. Κτηθείσα σε κτίρια ή υπηρεσίες του Δημοσίου (έως 120 μήνες), 11. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%,12. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
7
=