Περίληψη διακήρυξης

Τελευταία ενημέρωση: 2017-09-29, 17:05:21
Περίληψη διακήρυξης

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ: 13952/17/ΓΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                            ΒΟΛΟΣ:28-09-2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Αργοναυτών & Φιλελλήνων

38221 ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες: Θ. ΤΣΙΓΚΛΙΦΥΣΗΣ

Τηλέφωνο: 24210 – 74567

Fax: 24210 - 74613

E-mail: promith@uth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί, συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάση τιμής, για παροχή υπηρεσιών «Ταχυμεταφορά επειγούσης φύσεως εγγράφων και δεμάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» για διάστημα δυο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της παρούσας διαδικασίας ορίζεται σε είκοσι μια (21) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (παρ 1γ του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18-10-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού :19-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (30.240,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (24.387,10 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 2% επί της προϋπολογισθείσης αξίας προ Φ.Π.Α. στο σύνολο του έργου, ήτοι ποσού 487,74 € με λήξη της εγγυητικής συμμετοχής ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της προσφοράς,

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εκατόν ογδόντα ημέρες (180). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΚΑΕ 0824α

Η πληρωμή θα γίνει μετά τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Βόλο.

Οι προσφορές αποστέλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 3ος όροφος με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται, με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (18-10-2017) και ώρα 14.00. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία (δηλαδή και στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο Βόλο και από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα τηλ.: 24210 - 74690, 74567,74577 και Φαξ: 24210 - 74613.

Επίσης, - προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων - στο site του Πανεπιστημίου (www.uth.gr) βρίσκεται πλήρης και αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού με τα παραρτήματα αυτής.  

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Καθηγητής Βασίλειος Μπουρδάκης

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
3
=