Ανακοίνωση για διενέργεια εκλογών

Τελευταία ενημέρωση: 2017-09-08, 16:37:25
Ανακοίνωση για διενέργεια εκλογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Βόλος 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              Αριθ. Πρωτ.: 4

---------------------------------------

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ πληροφορεί τα μέλη του ότι, την 9η Δεκεμβρίου 2017, στην πόλη του Αλμυρού και στο νησί της Σκιάθου, παράλληλα, καθώς και τις 10η και 11η Δεκεμβρίου 2017 στην έδρα του Επιμελητηρίου και ώρα από 07:00 (έναρξη) έως 19:00 (λήξη), θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 και του Π.Δ 372/1992, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο, ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

            Τα Τμήματα είναι τέσσερα (4):

Τμήμα Εμπορικό

Τμήμα Υπηρεσιών

Τμήμα Μεταποιητικό

Τμήμα Τουριστικό

Οι έδρες αυτών θα καθοριστούν μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που επίκειται.

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους (δηλαδή μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2016) και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2016.

            Ειδικότερα:

 1. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο, μία (1) ψήφο.
 2. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο (2) ψήφους, ως εξής:

(2α)   Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

(2β)   Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

 1. Κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
 2. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
 3. Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Δ.Σ. και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
 5. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
 6. Κάθε Υποκατάστημα μία (1) ψήφο, αυτή του Διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
 7. Κάθε Αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

10. Κάθε Συνεταιρισμός δύο (2) ψήφους, αυτές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ.

 

Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται:

 • Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016.
 • Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.

 

Τα Νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συν/σμοί κ.λπ.), μέλη του Επιμελητηρίου, θα πρέπει να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους για τις εκλογές και να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

            Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά.

Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρημένες στο απόσπασµα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα µε το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του ν.936/1979 (ΦΕΚ 144 Α’) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.

Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

            Αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται, κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού, στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής μέχρι και τις 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 19:00΄.

Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων, που εγγράφηκαν μέχρι και τις 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και που μπορούν να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους (εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις), έχει αναρτηθεί στο Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για να ενημερωθούν σχετικά με το Τμήμα κατάταξης και τις τυχόν οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την εξόφληση των οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων μέχρι και τις 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.

 

Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΤΣΙΝΑ

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας

Δημητριάδος 176 – Βόλος

Τμήμα Μητρώου, κα Ελένη Χατζηγεωργίου

Τηλ. : 24210-94700 (επιλογή 1)

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
8
=