Προσλήψεις έξι συμβασιούχων από τον ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ

Τελευταία ενημέρωση: 2017-09-04, 19:14:57
Προσλήψεις έξι συμβασιούχων από τον ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» θα προχωρήσει ο ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν δυο άτομα ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και ένα άτομο ΠΕ Γυμναστών, ενώ η σύμβαση που θα υπογράψουν, θα έχει ισχύ από την υπογραφή της έως 31-8-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι απόφοιτοι ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Οι απόφοιτοι ΠΕ Γυμναστών θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με κύρια ειδικότητα Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)», Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη Τ. Κ. 38446 Νέα Ιωνία Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Δεληδημητρίου Ζαφειρίας (τηλ. επικοινωνίας 24210 91191).

Επίσης, θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρία άτομα, για την κάλυψη αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου σε τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ. Πρόκειται για δύο άτομα ειδικότητας Π.Ε. Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και ένα άτομο Π.Ε. Μουσικολογίας, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
3
=