Ενδιαφέρον για τη θέση Συντονιστή

Τελευταία ενημέρωση: 2016-03-12, 15:45:35
Ποιοι υπάλληλοι ενδιαφέρθηκαν για τη θέση
Ενδιαφέρον για τη θέση Συντονιστή

Ποιοι κατέθεσαν βιογραφικά και επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας

Το ζωηρό ενδιαφέρον στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης έχει προκαλέσει η προκήρυξη της θέσης Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στην προκήρυξη της οποίας, όπως και σε άλλες έξι Αποκεντρωμένες, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών, υλοποιώντας το σχεδιασμό για μεταρρύθμιση στην παρουσία της Κεντρικής Διοίκησης στην περιφέρεια.

Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Η θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην ουσία αποτελεί «εξέλιξη» του θεσμού του Γενικού Γραμματέα και για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, έχουν κατατεθεί στο ΑΣΕΠ περισσότερες από είκοσι αιτήσεις τακτικών υπαλλήλων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως μεταξύ των βιογραφικών, που συγκεντρώνουν υψηλά μόρια, είναι του Γενικού Διευθυντή του δήμου Βόλου Στάθη Νικηφόρου, του Δασάρχη Βόλου Νικ. Ντίτορα, του πρώην Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Θεσσαλίας Γ. Εμμανουήλ και του ασκούντα χρέη Γενικού Γραμματέα Ηλία Τσέλιγκα, ο οποίος ως αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής της Αποκεντρωμένης, όπως προβλέπεται και από τη σχετική διάταξη του νόμου, (ήταν Γενικός Διευθυντής Δασών), αντικατέστησε στις 9 Φεβρουαρίου 2015 την πρώην Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Καλλιόπη Γερακούδη.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι:

  • Εχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα έτος τουλάχιστον ή
  • έχουν δεκαπέντε τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και συγχρόνως έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία τουλάχιστον έτη.
  • Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή/και στη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο, εκτός εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία.

Για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος πραγματικής άσκησης των καθηκόντων αυτών. Η …μάχη των υποψηφίων φαίνεται να εισέρχεται σε ημιτελική φάση καθώς μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων - βιογραφικών και τη μοριοδότηση των ενδιαφερομένων, έχει σχηματιστεί στο ΑΣΕΠ λίστα από την οποία θα κληθούν για συνέντευξη οι υποψήφιοι με τα περισσότερα μόρια, πιθανόν οι πέντε πρώτοι. Επισημαίνεται ότι ο Συντονιστής θα ασκεί τις αρμοδιότητες που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, θα προΐσταται της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την εκπροσωπεί όπου απαιτείται, θα συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία για την αποτελεσματική εφαρμογή της ασκούμενης από αυτά πολιτικής και παρέχει εμπεριστατωμένες εισηγήσεις σε αυτά, θα συντονίζει τις οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επίτευξη των στόχων τους, θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων, θα προΐσταται του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το αξιοποιεί ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι, θα εγκρίνει τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων και τέλος θα αξιολογεί το προσωπικό.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
1
=