Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Τελευταία ενημέρωση: 2015-10-22, 16:30:05
Καφέ και πράσινα σημεία στο Πήλιο: στα καφέ θα πηγαίνουν τα απόβλητα τα οποία θα προορίζονται για κοµποστοποίηση και στα πράσινα θα γίνεται η διαλογή των απορριµµάτων
Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Καφέ και πράσινα σημεία (στα καφέ θα πηγαίνουν τα απόβλητα τα οποία θα προορίζονται για κοµποστοποίηση και στα πράσινα θα γίνεται η διαλογή των απορριμμάτων) προβλέπει μεταξύ άλλων το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, το οποίο εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και φιλοδοξεί να μειώσει την περιβαλλοντική όχληση με την αύξηση της ανάκτησης υλικών.

Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Ο δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου στις 28/8/2015 υπέγραψε σύµβαση µε εταιρεία, βάσει της οποίας στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και εκπόνησης Τοπικών Δηµοτικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης» θα εκπονηθεί ένα τοπικό σχέδιο αποκεντρωµένης διαχείρισης, το οποίο περιλαµβάνει δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή, σε επίπεδο δήµου µέσω των οποίων επιδιώκεται η εκτροπή του µεγαλύτερου µέρους των απορριµµάτων µε ορίζοντα το χρονικό διάστηµα µέχρι το 2020.

Περιλαµβάνουν, κυρίως:

  • Ενα δίκτυο κάδων για την προδιαλογή οργανικών και ανακυκλώσιµων υλικών, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε Δήµο. Ειδική πρόβλεψη πρέπει να αφορά την ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέµατα κλπ).
  • Ενα δίκτυο «πράσινων σηµείων» µε διευρυµένο ωράριο λειτουργίας, για τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείµενα, τυχόν συγκεντρωµένες µεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιµων από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία και την προώθηση της επαναχρησιµοποίησης - ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισµού, επίπλων και παλαιών αντικειµένων κλπ.
  • Ενα σύστηµα αποκοµιδής και µεταφοράς που αφορά τα αναγκαία οχήµατα, τους χώρους στάθµευσης και τους σταθµούς μεταφόρτωσης µε την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα µειώνεται η ανάγκη για µεταφόρτωση και µεταφορά σύµµεικτων απορριµµάτων
  • ∆ράσεις υποκίνησης της συµµετοχής των πολιτών
  • ∆ραστηριότητες κοµποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισµού σε επίπεδο δήµου ή οµάδας δήµων
  • Αποκεντρωµένες µονάδες µηχανικής διαλογής των σύµµεικτων που εξακολουθούν να συλλέγονται στους πράσινους κάδους µε πρόβλεψη στη διαστασιολόγηση ότι οι ποσότητες των σύµµεικτων σταδιακά θα µειώνονται.
  • Εργαστήρια ανάκτησης ανταλλακτικών, επισκευής-ανακατασκευής υλικών.
  • Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων σε επίπεδο οµάδας ∆ήµων.

Ο δήμαρχος Π. Κουτσάφτης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχία του προγράμματος, ενώ η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Μαρία Σαµαρά ανέπτυξε διάφορα ζητήματα τονίζοντας ότι «προβλέπονται 7.000 κάδοι σε όλο το νοµό.

Στον δήµο µας πόσοι αντιστοιχούν; Προβλέπονται τέσσερα πράσινα σηµεία στο νοµό. Στον δήµο µας πόσα προβλέπονται; Η αποκοµιδή και η µεταφορά της δεύτερης διαλογής θα γίνεται από το δήµο ή από ιδιώτες; Η κοµποστοποίηση θα γίνεται στα σπίτια; Τα παραγόµενα προϊόντα ποιος θα τα εκµεταλλεύεται; Η µονάδα διαχείρισης των απορριµµάτων θα είναι στα όρια του δήµου µας ή σε άλλο δήµο; Συµµετέχει ο δήµος µας στο πιλοτικό πρόγραµµα; Θα θέλαµε το πρόγραµµα να έχει δηµοτικό χαρακτήρα για να υπάρχει και όφελος για το δήµο µας.

Να σηµειώσουµε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων (µπουκάλια, συσκευασίες κ.λ.π.). Nα γίνει κάποια πρόβλεψη και ως προς αυτό. Θα υπάρξει αλλαγή στη χρέωση των δηµοτικών τελών, ώστε να ενθαρρυνθούν οι δηµότες µας να συµµετέχουν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα».

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
2
=