Προσλήψεις προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση: 2015-10-07, 12:06:22
Στην πρόσληψη πέντε συμβασιούχων για ένα δίμηνο προχωράει ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου
Προσλήψεις προσωπικού

Στην ενίσχυση του προσωπικού του με πέντε συμβασιούχους εργάτες καθαριότητας, προχωράει ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες.

Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Ειδικότερα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ετέθη προς έγκριση εισήγηση για πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ)διάρκειας δύο (2) µηνών καθώς σύμφωνα µε τις διατάξεις, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης, ενώ ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

«Βάσει της δυνατότητας που µας παρέχεται -επισημαίνεται στη σχετική εισήγηση- από τις διατάξεις και δεδοµένων των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύψουν στον τοµέα της καθαριότητας του ∆ήµου κατά τους φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες θεωρούµε απολύτως απαραίτητη την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών.

Στις ανωτέρω έκτακτες ανάγκες περιλαµβάνονται η καθαριότητα πλατειών από την πτώση φύλλων, οδών και κοινοχρήστων χώρων, ο καθαρισµός φρεατίων, αυλάκων, ρεµµάτων και χειµµάρων. Επίσης οι εργασίες κλαδέµατος, η αποκοµιδή προϊόντων κλαδέµατος, συντηρήσεις δηµοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και διάφορες βοηθητικές εργασίες που προκύπτουν κατά τους φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες γεγονός που δηµιουργεί επιπλέον ανάγκες καθαριότητας, αλλά και αποκοµιδής απορριµµάτων.

Προς αντιµετώπιση των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού και έχοντας υπόψη τη µη επάρκεια του µόνιµου προσωπικού καθαριότητας. προτείνουµε την άµεση πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ διάρκειας δύο µηνών της ειδικότητας εργάτες καθαριότητας πέντε άτομα».

Σημειώνεται ότι ο αριθµός των υπηρετούντων υπαλλήλων στον ∆ήµο αναφέρει η σχετική υπηρεσιακή εισήγηση που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανέρχεται στους είκοσι (20) µονίµους και είκοσι ένα (21) Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου Ι∆ΑΧ. Επίσης στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, προβλέπονται σαράντα (40) θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισμένου χρόνου (Ι∆ΟΧ).

Εξάλλου στην Οικονομική Επιτροπή, όπως δήλωσε ο Πρόεδρός της κ. Π. Κουτσάφτης, εγκρίθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για το 2016, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας για το κάμπινγκ στο Χορευτό κ.α.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
9
=