ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 2009-12-05, 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, κ. Ιωάννης Δ. Βαλκαμελής δηλώνω ότι με την με αριθμό 1.876/3-12-2009 έκθεση επίδοσης μου, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικηγόρου Λάρισας κ. Ευθυμίου Ι. Παπαγιάννη, πληρεξουσίου του Γεωργίου Κουφοχρήστου του Θεοδώρου, κάτοικου Βόλου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου Μαγνησίας κάτοικο Βόλου, για λογαριασμό του Ιωάννη Βλαχογιάννη του Κυριάκου, πρώην κάτοικο Βόλου και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 1.724/1-12-2009 Δ Επαν. Περίληψης Κατασχετήριας έκθεσης της ακίνητης περιουσίας του Ιωάννη Βλαχογιάνη του Κυριάκου, πρώην κάτοικο Βόλου, οδός Τοπάλη, αριθμός 24 και ήδη Αγνώστου Διαμονής, με ΑΦΜ (113568005) Α Δ.Ο.Υ. Βόλου, επισπεύσει του Γεωργίου Κουφοχρήστου του Θεοδώρου, κάτοικου Βόλου Μαγνησίας, που κατασχέθηκε σύμφωνα με το με αριθμό 39/2009 πρώτο Απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 323/2008 και από 6/5/2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Εφετείου Λάρισας, που είχε κοινοποιηθεί, στο τέλος της οποίας υπήρχε η από 23/3/2009 παραγγελία για επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες, με επιταγή για πληρωμή και εκτέλεση που επέτασσε ταυτόχρονα τον καθ ου η εκτέλεση Ιωάννη Βλαχογιάννη του Κυριάκου να καταβάλλει στον Γεώργιο Κουφοχρήστο του Θεοδώρου 1)για απαίτηση που επιδικάσθηκε (21.000)€, 2)για νόμιμους τόκους μέχρι την 17/3/2009 το ποσόν των (8.815,95)€, 3)Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη (1.800,00)ευρώ, 4)για τέλη εκδόσεως απογράφου (1.073,38)€, 5) για έκδοση απογράφου, αντιγράφου του απογράφου, σύνταξη της επιταγής που κοινοποιήθηκε και νομική συμβουλή (2.450,00)€, 6)για επίδοση ενός αντιγράφου με τα δικαιώματα του Δικαστικού Επιμελητή (23,00)€ και όλα τα παραπάνω, πλην το των τόκων, νομιμότοκα και μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης, με την οποία δηλώνω ότι: Την Δεκάτην Τρίτη (13η) Ιανουαρίου του Έτους Δύο Χιλιάδες Δέκα (2010), ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16:00 έως τις 17:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με την παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου Βασιλικής Σωτ. Αναστασίου, κάτοικο Βόλου Μαγνησίας, οδός Κουταρέλια 95, ή τον νόμιμο αναπληρωτή της και σε περίπτωση απουσίας της ή εμποδίου της με την παρουσία οποιουδήποτε νομίμου αναπληρωτή της σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα γι αυτήν και στο συνηθισμένο τόπο των δημοσίων και αναγκαστικών πλειστηριασμών του Δήμου Βόλου Μαγνησίας, ήτοι μέσα στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου Μαγνησίας, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά και ανυπέρθετα η ακίνητη περιουσία που έχει κατασχεθεί με την με αριθμό 1.681/3-4-2009 κατασχετήρια έκθεση μου και έχει ως εξής: 1)Η Πλήρης Κυριότητα του με τα στοιχεία Άλφα Ένα (Α.1) διαμερίσματος, του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, είναι όλος ο πρώτος όροφος διηρημένη ιδιοκτησία και είναι χτισμένος σε μία οικοδομή που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, υπόστυλο και πλευρικά ακάλυπτο χώρο (πυλωτή), τέσσερις (4) ορόφους πάνω από το ισόγειο και στέγη, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που έχει έκταση κατά μεν τον τίτλο κτήσεως μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και 76/100 (160,76)τ.μ., κατά δε νεώτερη επιμέτρηση σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Βασιλείου Μπαντακού, είναι (μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα τρία και 61/100, (163,61)τ.μ. και βρίσκεται μέσα στο σχέδιο της πόλης του Βόλου, του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στην οδό Σταθά, με αριθμό δημοτικής αρίθμησης 73, στο Οικοδομικό Τετράγωνο Ο.Τ. 648, εκτιμήθηκε αντί του ποσού των Εκατόν Τριάντα χιλιάδων Ευρώ (130.000,00)€, με τιμή πρώτης προσφοράς τα Δύο Τρίτα (2/3) του ποσού της εκτίμησης, δηλαδή ογδόντα έξη χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ
και εξήντα επτά λεπτά (86.666,67)€. 2)Τον δεύτερο Β όροφο της ιδίας οικοδομής όπου βρίσκεται το με τα στοιχεία Βήτα Ένα (Β.1) διαμέριμα, που εμφαίνεται με τα στοιχεία Β.1, και έχει εμβαδό (81,23)τ.μ., τα ίδια σύνορα με το (Α.1) Διαμέρισμα, είναι όλος ο δεύτερος όροφος διηρημένη ιδιοκτησία και είναι χτισμένος στην ίδια οικοδομή που προπεριγράφτηκε, εκτιμήθηκε αντί του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00)€, με τιμή πρώτης προσφοράς τα δύο τρίτα (2/3) του ποσού της εκτίμησης, δηλαδή ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00)€. 3)Τον Τρίτο Γ όροφο της ιδίας οικοδομής όπου βρίσκεται το με τα στοιχεία Γάμα Ένα (Γ.1) διαμερίσματος, που εμφαίνεται με τα στοιχεία Γ.1, και έχει εμβαδό (81,23)τ.μ., τα ίδια σύνορα με το (Α.1) Διαμέρισμα, είναι όλος ο δεύτερος όροφος διηρημένη ιδιοκτησία και είναι χτισμένος στην ίδια οικοδομή που προπεριγράφτηκε, εκτιμήθηκε αντί του ποσού των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000,00)€, με τιμή πρώτης προσφοράς τα δύο τρίτα (2/3) του ποσού της εκτίμησης, δηλαδή ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι Ευρώ και εξήντα επτά (96.666,67)€. 4)Η με τα στοιχεία Ύψιλον Ένα (Υ.1) Αποθήκη, που εμφαίνεται με τον αριθμό 1 στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης υπογείου εμβαδού (17,01)τ.μ. εκτιμήθηκε αντί του ποσού των Έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000,00)€, με τιμή πρώτης προσφοράς τα δύο τρίτα (2/3) του ποσού της εκτίμησης, δηλαδή τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (4.000,00)€. 5)Η με τα στοιχεία Ύψιλον Δύο (Υ•2) Αποθήκη, που εμφαίνεται με τον αριθμό 2 στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης υπογείου εμβαδού (16,58)τ.μ., εκτιμήθηκε αντί του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00)€, με τιμή πρώτης προσφοράς τα δύο τρίτα (2/3) του ποσού της εκτίμησης, δηλαδή τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00)€. 6) Η με τα στοιχεία Ύψιλον Τρία (Υ.3) Αποθήκη, που εμφαίνεται με τον αριθμό 3 στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης υπογείου εμβαδού (16,24)τ.μ., εκτιμήθηκε αντί του ποσού των έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000,00)€, με τιμή πρώτης προσφοράς τα δύο τρίτα (2/3) του ποσού της εκτίμησης, δηλαδή τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (4.000,00)€.
Η πλήρης κυριότητα των παραπάνω κατασχεθέντων αυτοτελών οριζοντίων και ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών που περιγράφτηκαν, εκτιμήθηκαν σύμφωνα με την παλαιότητα που τα διακρίνει και του ότι τα τρία διαμερίσματα με τα στοιχεία (Α.1), (Β.|1) και (Γ.1) δεν έχουν ντουλάπια κουζίνας, νεροχύτες και λοιπά βοηθητικά μέσα κουζίνας. Ο πλειστηριασμός αυτός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του ΚΠολ.Δ και κάθε σχετικού νόμου, βάση των οποίων θα διενεργηθεί η προδικασία και ο πλειστηριασμός σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του και τις διατάξεις για την διεξαγωγή πλειστηριασμών, οι οποίοι όροι αναφέρονται στην Περίληψη κατασχετήριας έκθεσης μου που εξέδωσα και προανέφερα. Εκτιμήθηκαν και πλειστηριάζονται στις 13/1/2010 στο Ειρηνοδικείο Βόλου ημέρα Τετάρτη και ώρα από 16:00έως 17:00το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Βόλος 3/12/2009. Ο Επί τη εκτελέσει Δικαστικός Επιμελητής Βαλκαμελής Δ. Ιωάννης.
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
3
=