Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων

Τελευταία ενημέρωση: 2015-08-30, 19:31:09
Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων

Προωθεί ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου με έμφαση στην ανακύκλωση

Στην εκπόνηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, προχωράει ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης των υπηρεσιών για τη σύνταξη του σχεδίου, αυτό θα περιλαμβάνει:

1. ∆ραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή, σε επίπεδο δήµου µέσω των οποίων επιδιώκεται η εκτροπή του µεγαλύτερου µέρους των απορριµµάτων µε ορίζοντα το χρονικό διάστηµα µέχρι το 2020.

 

Περιλαµβάνουν, κυρίως:

- Ενα δίκτυο κάδων για την προδιαλογή οργανικών και ανακυκλώσιµων υλικών σε διακριτά ρεύµατα, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε ∆ήµο. Ειδική πρόβλεψη πρέπει να αφορά την ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέµατα κλπ).

- Ενα δίκτυο «πράσινων σηµείων» µε διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, για τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείµενα, τυχόν συγκεντρωµένες µεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιµων από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία και την προώθηση της επαναχρησιµοποίησης - ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισµού, επίπλων και παλαιών αντικειµένων κλπ.

- Ενα σύστηµα αποκοµιδής και µεταφοράς που αφορά τα αναγκαία οχήµατα, τους χώρους στάθµευσης και τους σταθµούς µεταφόρτωσης µε την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα µειώνεται η ανάγκη για µεταφόρτωση και µεταφορά σύµµεικτων απορριµµάτων.

2. ∆ράσεις υποκίνησης της συµµετοχής των πολιτών και συγκεκριµένα:

- Δράσεις δηµόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συµµετοχής στον σχεδιασµό και την εφαρµογή του τοπικού σχεδίου για παράδειγµα µέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, συσκέψεων µε κοινωνικούς φορείς, ερωτηµατολογίων, συνελεύσεων, συγκρότησης οµάδων.

- Δράσεις ενηµέρωσης των πολιτών, των επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων για την πρόληψη της παραγωγής απορριµµάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων, ενδεικτικά στη µείωση χρήσης πλαστικής σακούλας και των συσκευασιών, στην διακριτή διαχείριση για τις µπαταρίες, τα ιατροφαρµακευτικά, τα απόβλητα κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τα τηγανέλαια κλπ.

- Δράσεις υποκίνησης, ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση.

3. ∆ραστηριότητες κοµποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισµού σε επίπεδο δήµου ή οµάδας δήµων.

Περιλαµβάνουν κυρίως: • Χώρους υποδοχής και διαλογής των κάδων ανακυκλώσιµων µε την πρόβλεψη ότι το υπόλειµµα δηλαδή τα ανεπιθύµητα υλικά στους κάδους των ανακυκλώσιµων θα µειώνεται σταδιακά όσο αυξάνονται τα διακριτά ρεύµατα. • Μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων για την κοµποστοποίηση των προδιαλεγµένων οργανικών τη συσκευασία και τη διάθεση του παραγόµενου κόµποστ. • Αποκεντρωµένες µονάδες µηχανικής διαλογής των σύµµεικτων που εξακολουθούν να συλλέγονται στους πράσινους κάδους µε πρόβλεψη στη διαστασιολόγηση ότι οι ποσότητες των σύµµεικτων σταδιακά θα µειώνονται. · Εργαστήρια ανάκτησης ανταλλακτικών, επισκευής- ανακατασκευής υλικών. Οι παραπάνω δραστηριότητες µπορούν να ασκούνται σε διακριτούς χώρους ή να περιλαµβάνονται σε µια Αποκεντρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΑΕ∆Α). Τέλος µπορεί να εξεταστεί και εγκατάσταση επεξεργασίας αδρανών και υλικών κατεδάφισης, εφόσον εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος.

4. Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων σε επίπεδο οµάδας ∆ήµων . Οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ, στο πλαίσιο µιας εκτεταµένης εφαρµογής της λογικής της αποκεντρωµένης ολοκληρωµένης διαχείρισης, αφενός θα υποδέχονται ολοένα και λιγότερα σύµµεικτα που θα αποτελούν το υπόλειµµα της διαδικασίας ανακύκλωσης και αφετέρου, θα υποδέχονται υπολείµµατα µε διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά αφού θα αφαιρείται ολοένα και µεγαλύτερο µέρος των οργανικών, των ειδικών και τοξικών αποβλήτων και των ανακυκλώσιµων και συνεπώς θα έχουν µικρότερη περιβαλλοντική όχληση. Σε κάθε περίπτωση, οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ, θα περιληφθούν στην αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α και οι χωροθετήσεις θα προκύψουν ως προϊόν µελέτης και ευρείας διαβούλευσης.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
9
=