Περίληψη διακήρυξης

Τελευταία ενημέρωση: 2019-07-12, 17:04:13
Περίληψη διακήρυξης

Βόλος 10/07/2019

                                                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 10273

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Τηλέφωνα: 2421075150 - 2421075152

Fax: 2421075183

e-mail: ppan@@deyamv.gr

web site: www.deyamv.gr

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΕΥΑΜΒ προκηρύσσειΣυνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την «Συντήρηση – επισκευή συστημάτων αυτοματισμού των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 19.500,00€ πλέον ΦΠΑ με CPV 50710000-5.

Η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπεται από: α. Τον Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β. Τον Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/07/2019 ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα 5, 2ος όροφος, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.M.B., οδός Κωνσταντά 141 στον Βόλο, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:30π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, είτε

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε

(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί και δ) κοινοπραξίες προµηθευτών.

Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο την ιστοσελίδα της επιχείρησης στην διεύθυνση www.deyamv.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

Παπαευσταθίου Στέργιος

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
9
=