Μέχρι 14/9 οι αιτήσεις για την αναμόρφωση του δασικού χάρτη στη Μαγνησία

Τελευταία ενημέρωση: 2020-08-17, 11:01:50
Μέχρι 14/9 οι αιτήσεις για την αναμόρφωση του δασικού χάρτη στη Μαγνησία

20 ερωτήσεις - απαντήσεις για τις νέες διαδικασίες αποχαρακτηρισμού

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η ακύρωση των δασικών χαρτών, με αποτέλεσμα να γίνει εκ νέου κατάρτισή τους.

 Η όλη διαδικασία προβλέπει για τη Μαγνησία μέχρι 14 Σεπτεμβρίου να συγκεντρωθούν από τη Διεύθυνση Δασών όλα τα αιτήματα για διόρθωση του δασικού χάρτη, ώστε ο νέος αναμορφωμένος δασικός χάρτης να αναρτηθεί εκ νέου το φθινόπωρο, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους.

1.Τι πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες όταν υπάρχει κτίσμα με νόμιμη οικοδομική άδεια σε έκταση που φαίνεται δασική μέχρι τον Αύγουστο του 2020;

Α) Για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν προ του έτους 1975 θα πρέπει να προσκομιστούν:

► Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

► Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.

Β) Για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν τις 25-11-2011, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

► Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.

► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

► Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.

2. Τι πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες;

-Όσοι κάτοχοι αγροτεµαχίων θέλουν να αποχαρακτηρίσουν από δασική την αγροτική τους γη, θα πρέπει να προσκοµίσουν διοικητικές πράξεις, δηλαδή έγγραφα που να προκύπτει η νόμιμη εκχέρσωση των εκτάσεων, στη ∆ιεύθυνση ∆ασών Μαγνησίας έως τις 14 Σεπτεμβρίου, ώστε να αναµορφωθούν οι δασικοί χάρτες που θα χρησιµοποιεί από το 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις.

Συγκεκριμένα οι αγρότες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:

1)          Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων (παραχωρηθέντα κληροτεµάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν υπέρ ιδιοκτητών και κοινόχρηστες εκτάσεις), που απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή χρήση.

2)          Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων.

3)          Αποφάσεις κύρωσης διανοµών και αναδασµών, µε διακριτό αριθµό τεµαχίου και χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή.

4)          Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή Νοµάρχη, µε τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτµηση - αγοραπωλησία αγροτικών γαιών µε αγροτική, γεωργική, µικτή χρήση.

5)          Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών.

6)          Αδειες του υπουργού Γεωργίας για συµφωνίες εκούσιας µεταβίβασης καλλιεργήσιµων εκτάσεων προς ακτήµονες καλλιεργητές.

7)          Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δηµοσίων κτηµάτων.

8)          Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το ∆ηµόσιο κτηµάτων.

9)          Αµπελουργικό και Ελαιουργικό Μητρώο, όπου περιλαµβάνονται εκτάσεις µε πράξεις της ∆ιοίκησης.

3.Τι πρέπει να στείλουν οι κρατικές υπηρεσίες στις Διευθύνσεις Δασών;

1)   Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.

2)   Αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού

3)   Προεδρικά Διατάγματα χαρακτηρισμού περιοχής ως οικιστικής

4)   Πράξεις οριοθέτησης καθώς και πράξεις πολεοδόμησης – ρυμοτόμησης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

5)   Οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου.

4. Τι θα συμβεί σε όσους, ενώ έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχουν υποβάλει αντίρρηση, αλλά δεν θα μεριμνήσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναθεώρησης;

-Δυστυχώς θα δούνε τα ακίνητά τους να παραμένουν δασικά και τελικά στο Κτηματολόγιο να φαίνονται ότι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, εάν κατά την υποβολή της αντίρρησής τους δεν περιέχονταν η σωστή τεκμηρίωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν τον μη δασικό χαρακτήρα της έκτασης.

5.Εχω οικοδομική άδεια και έχω κάνει αντίρρηση ή εμπρόθεσμη αίτηση πρόδηλου σφάλματος. Θα πρέπει να καταθέσω πάλι αίτηση με στοιχεία;

-Οχι, εφόσον έχει υποβληθεί το σύνολο των στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο με αντιρρήσεις ή με αίτημα προδήλου σφάλματος δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων. Θα πρέπει όμως να προσκομίσετε στη Δ/νση Δασών το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου καθώς και τα συμπληρωματικά τα έγγραφα που ο νέος νόμος ορίζει (βεβαίωση από πολεοδομία ότι η οικοδομική άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, βεβαίωση και τοπογραφικό μηχανικού).

6.Τι γίνεται με τις εκπρόθεσμες αιτήσεις προδήλου σφάλματος;

-Για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις νέες διατάξεις για την αναμόρφωση του δασικού χάρτη (νόμιμη οικοδομική άδεια, αγροτικές εκτάσεις με πράξεις τις διοίκησης) οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου για την διόρθωση- αναμόρφωση του δασικού χάρτη. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλεται κανονικά αντίρρηση όταν θα γίνει ξανά ανάρτηση των δασικών χαρτών.

7. Τι γίνεται με τα πρόδηλα που έγιναν δεκτά από τη διεύθυνση δασών και επικυρώθηκαν (έγιναν δεκτά) από την επιτροπή αντιρρήσεων;

-Τα αιτήματα που έγιναν δεκτά από τις επιτροπές αντιρρήσεων, θα σταλούν στη διεύθυνση δασών και θα συμπεριληφθούν στο νέο αναμορφωμένο χάρτη και επομένως θα αποχαρακτηριστούν οριστικά.

8. Τι γίνεται με τα πρόδηλα που έγιναν δεκτά από την διεύθυνση δασών και απορρίφθηκαν από την επιτροπή αντιρρήσεων. Μπορώ να κάνω αντίρρηση;

-Ναι, θα μπορέσετε να τα κάνετε νέα αντίρρηση, πληρώνοντας το αναλογούν παράβολο που αντιστοιχεί στην έκταση που διεκδικείτε. Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά με προκαθορισμένο τρόπο όταν θα ανοίξει η φόρμα για την υποβολή νέων αντιρρήσεων.

9. Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς αντιρρήσεις;

Α) Αντιρρήσεις, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, για εκτάσεις οι οποίες, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση των δασικών χαρτών, δεν περιλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες ως δασικές εν γένει εκτάσεις, δεν θα εξεταστούν από τις ΕΠΕΑ, κατόπιν ενημέρωσης του ενδιαφερομένου από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών.

Β) Οι υπόλοιπες αντιρρήσεις που εκκρεμούν θα εξεταστούν κανονικά από τις νέες επιτροπές, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσθέσουν νέους ισχυρισμούς σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία.

10.Δεν πρόλαβα να κάνω αντίρρηση και έκανα εκπρόθεσμη ένσταση. Τι πρέπει να κάνω τώρα με τον καινούργιο νόμο;

- Οταν θα γίνει το φθινόπωρο η ανάρτηση των δασικών χαρτών, θα δείτε αν η έκτασή σας εξαιρέθηκε. Σε περίπτωση που παραμένει δασική θα πρέπει να υποβάλετε εμπρόθεσμα ηλεκτρονική αντίρρηση, καταβάλλοντας το αναλογούν παράβολο.

11.Πώς θα υποβάλουμε αντιρρήσεις;

-Η διάρκεια υποβολής αντιρρήσεων είναι 60 ημέρες (ή 80 ημέρες στην περίπτωση που είστε κάτοικος του εξωτερικού) από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στον Τύπο.

12.Πρόδηλα σφάλματα θα υποβάλλονται;

-Οι αιτήσεις για διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων, επί των αναρτώμενων δασικών χαρτών, θα υποβάλλονται εφεξής αποκλειστικά ηλεκτρονικά και θα παραπέμπονται να εξεταστούν ως αντιρρήσεις.

- Επίσης, τα πρόδηλα που είχαν υποβληθεί και απορριφθεί (είτε σιωπηρά είτε διότι δεν θεωρήθηκαν ότι εμπίπτουν στην κατηγορία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων) παραπέμπονται, με επιμέλεια της Διοίκησης, ώστε να εξεταστούν ως εμπροθέσμως ασκηθείσες αντιρρήσεις από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) των δασικών χαρτών.

13.Πώς γίνεται η εξέταση των αντιρρήσεων από τις επιτροπές (ΕΠΕΑ);

-Για να διευκολύνει το έργο των επιτροπών και για να αποφευχθούν λάθη και αδικίες, θα γίνεται από την κάθε επιτροπή μία ομαδοποίηση των αντιρρήσεων ανά περιοχή και με κοινά κατά το δυνατόν φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά και χρήσεις, ώστε να εξετάζονται μαζί αντιρρήσεις που είναι όμορες ή ακόμα και ομοειδείς περιπτώσεις.

14.Τι γίνεται με τις οικιστικές πυκνώσεις;

- Θα γίνει ανάρτηση των δασικών χαρτών και θα δοθεί το δικαίωμα των αντιρρήσεων ή και των πρόδηλων σφαλμάτων στους πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον κατά του δασικού χάρτη της περιοχής. Η πολιτεία στη συνέχεια θα επεξεργαστεί τα διαθέσιμα στοιχεία και θα καθορίζει την τελική περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών αυτών με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

 15.Τι θα γίνει με τα δασικά αυθαίρετα;

-Ο νέος νόμος για τα δασικά αυθαίρετα προβλέπει:

► Ανάρτηση των δασικών χαρτών από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών της χώρας

► Δυνατότητα υποβολής αντίρρησης πρόδηλου σφάλματος

► Καταγραφή των αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων και χρόνου μεταβολής της δασικής έκτασης.

► Έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων.

► Έλεγχος των αυθαιρέτων αν κτίστηκαν σε προστατευόμενες περιοχές

► Αναστολή της κατεδάφισης των κτιρίων και των συνοδών κατασκευών εντός των οριστικών ιωδών περιγραμμάτων που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 28-72011

► Δυνατότητα «τακτοποίησης» των δασικών αυθαιρέτων που βρίσκονται εντός του ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΙΩΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, με υπαγωγή στον σχετικό νόμο.

► Ανάκληση των πράξεων κατεδάφισης και λοιπών διοικητικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στα «τακτοποιημένα» αυθαίρετα.

► Αναστολή σε εκκρεμείς ποινικές διώξεις για τα αυθαίρετα που θα υπαχθούν στον νέο νόμο και οριστική παύση διώξεων με την εξόφληση του προβλεπόμενου προστίμου στο νομοσχέδιο.

► Δημιουργία δασικού ισοζυγίου, για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος.

16.Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης αυθαιρέτου;

► Κατάθεση αίτησης υπαγωγής και απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Ελληνικού Κτηματολογίου».

► Καταβολή παραβόλου.

► Υπολογισμός δασικού προστίμου για την υπαγωγή του κτιρίου και όλων των συνοδευτικών κατασκευών, όπως αυτό θα καθοριστεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

► Καταβολή του δασικού προστίμου.

► Έκδοση Πράξης Ολοκλήρωσης, με την ολοσχερή εξόφληση του προστίμου.

► Βεβαίωση σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας.

17.Πώς θα υπολογίζεται το πρόστιμο;

► Το πρόστιμο θα εξαρτάται από το μέγεθος του αυθαιρέτου, την αξία της δασικής γης, το κόστος αναδάσωσης ανά στρέμμα, την αντικειμενική αξία, την επιφάνεια του κτιρίου (σε τετραγωνικά μέτρα) και την παλαιότητά του.

► Το πρόστιμο θα μειώνεται όταν πρόκειται για αυθαίρετο που είναι πρώτη και μοναδική κατοικία ή όταν πρόκειται για κτίριο εντός ιδιωτικών δασών και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων.

► Το πρόστιμο θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις.

► Το πρόστιμο θα μειώνεται σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως τον επόμενο μήνα της υπαγωγής του αυθαιρέτου.

18.Τι θα ισχύσει για το «δασικό» πρόστιμο;

-Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης υποβάλει αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη και στη συνέχεια δικαιωθεί από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τα ποσά που τυχόν έχει καταβάλει ως δόσεις για την εξόφληση του ενιαίου δασικού προστίμου θα του επιστραφούν.

19.Ποια δασικά αυθαίρετα δεν θα τακτοποιούνται και θα κατεδαφίζονται;

► Οσα θα βρεθούν σε δάσος ή δασική έκταση εκτός ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ.

► Οσα βρίσκονται σε εθνικούς δρυμούς, υγροβιότοπους της σύμβασης Ramsar, περιοχές δικτύου Natura, προστατευόμενες δασικές περιοχές.

► Οσα κτίρια βρίσκονται σε περιοχές απαγόρευσης δόμησης όπως: αιγιαλό, παραλία, ρέμα, δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες κ,λπ.

► Κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κτίρια και συνοδές κατασκευές που κατασκευάζονται μετά τις 28-7-2011.

► Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων.

20.Τι είναι το δασικό ισοζύγιο;

-Τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται από τα πρόστιμα δασικών αυθαιρέτων θα συγκεντρώνονται σε ειδικό ταμείο και θα χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος που έχει υποβαθμιστεί από τη δόμηση εντός των οριστικών ιωδών περιγραμμάτων.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
6
=