Ανακοίνωση Δήμου Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2015-08-10, 21:46:32
Ανακοίνωση Δήμου Βόλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07 - 08 -2015
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 75647
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.249.316,57€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 10%, διάρκειας ενός (1) έτους».

Κριτήριο κατακύρωσης για την προμήθεια των προϊόντων πετρελαιοειδών που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα :
α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά λίτρο, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης (diesel) και το πετρέλαιο θέρμανσης, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές θα προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 31-08-2015 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-09-2015 και ώρα: 15:00μμ
Οι ποσότητες των ομάδων υγρών καυσίμων είναι αυτές που αναγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα Α’ της διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Η εγγύηση για την συμμετοχή ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης 10%.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Βόλου.
Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου θ’ αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης που αναλογεί στην συγκεκριμένη προσφερόμενη ποσότητα μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης 10%.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλου, Ταχυδρ. Δ/νση Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1, Τηλεφ.:2421350165, 2421350106, FAX 2421097610, και στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr.
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 07/08/2015.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
5
=