Γρηγόρης Καρταπάνης: ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Mέρος γ’)

Τελευταία ενημέρωση: 2013-10-22, 03:15:01
Γρηγόρης Καρταπάνης: ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Mέρος γ’)

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ …. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Όταν παρουσιαστούν απρόβλεπτες , δυσμενείς εξελίξεις σε κάποιο θαλασσινό γεγονός , αποκαλύπτεται το τυχόν παρασκήνιο που υπάρχει , όταν εντοπίζονται παραβατικές συμπεριφορές με παραλείψεις , σκοπιμότητες και συμφέροντα.

Είδαμε στο προηγούμενο άρθρο μας σε τι επακόλουθα μπορούσε να οδηγήσει η παλαιότητα του μικρού  ατμόπλοιου , το οποίο προφανώς δεν ήταν απολύτως αξιόπλοο, δίχως να έχει υποστεί τους απαιτούμενους ελέγχους ή ακόμη να εφοδιάστηκε  παράνομα με πιστοποιητικά καταλληλότητας , με τη συνδρομή βέβαια των αρμόδιων επιθεωρητών . Οι ανακρίσεις θ’ αποκάλυπταν την αλήθεια.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε άλλα δύο, ναυτικού περιεχόμενου δημοσιεύματα , όπως αυτά καταχωρούνται στον τοπικό τύπο και που επίσης εμπεριέχουν κρυφές πτυχές –ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο.

Αν και διαφορετικά μεταξύ τους, συγκλίνουν σε κοινό ζητούμενο : την επιδίωξη οικονομικού οφέλους με παράνομο ή επικίνδυνο τρόπο. Όμως οι εξελίξεις των γεγονότων με τη συνακόλουθη οξυδέρκεια των λιμενικών αρχών επισημαίνουν τις αδιαφανείς προθέσεις των εμπλεκόμενων σε αυτά.

ΥΠΟΠΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο φορτηγό ατμόπλοιο Ευαγγελίστρια , με αποτέλεσμα να καούν έπιπλα στο πλωριό αμπάρι, φαίνεται πως επρόκειτο για εμπρησμό,  με σκοπό την είσπραξη του μάλλον υπέρογκου ποσού ασφάλισης του συγκεκριμένου φορτίου . Πολλά στοιχεία συνέκλιναν προς αυτή την κατεύθυνση και το γεγονός αποτέλεσε αντικείμενο των συζητήσεων για κάμποσες μέρες στην πόλη του Βόλου.

Ας δούμε το πρώτο σχετικό δημοσίευμα  :

« Η πυρκαϊά του ατμοπλοίου Ευαγγελίστρια . Αι συχναί πυρκαϊαί και εμπρησμοί που συνέβαινον μέχρι τούδε εις την ξηράν , μετεφέρθησαν τώρα και εις την θάλασσαν. Η  πυρκαϊά η επισυμβάσα επί του ατμοπλοίου Ευαγγελίστρια , εξερράγη εις το πρωραίον αμπάρι , ότου είχον τοποθετηθή τα έπιπλα του μετοικούντος εις Αθήνας κ. Αλ. Χρυσοχοϊδη , ησφαλισμένα αντί 1 εκατομμυρίου και 700.000 δραχ. Αποτελεί από της χθές το γενικόν θέμα ομιλιών κατοίκων της πόλεώς μας . Βεβαίως αι αρμόδιαι αρχαί , λιμενικαί και δικαστικαί θα διαφωτίσουν το κοινόν περί της πυρκαϊας αυτής , ήτις παρ’ ολίγον να αριθμήση και πλήθος ανθρώπινων θυμάτων . Τα έπιπλα … ησφαλίσθησαν υπό του ασφαλιστού της κ. Μισδραχή εις την ασφάλειαν Φόρεϊν. Μέχρι τούδε ουδέν εγνώσθη εκ των αρμοδίων αρχών περί των αιτιών της πυρκαϊας». (Σημαία 14/9/1931)

Η περίπτωση του εμπρησμού γίνονταν προφανής από τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία και δικαιολογημένα η τοπική κοινή γνώμη συζητούσε για το πρωτόγνωρο γεγονός .

Η φωτιά πρέπει να εξερράγη κατά τον πλού προς Χαλκίδα γι αυτό και  επιλήφθηκαν του συμβάντος οι εκεί λιμενικές αρχές , όπως καταμαρτυρείται στο δημοσίευμα της επόμενης μέρας , στο οποίο περιέχονται αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες :

« Το ζήτημα της πυρκαϊάς του α/π Ευαγγελίστρια . Γίνονται ανακρίσεις ήδη –Θα χυθή πλήρες φως . Κατ’ ειδήσεις εκ Χαλκίδος , η λιμενική αρχή , καθώς και η δικαστική επιλήφθησαν ανακρίσεων δια την επισυμβάσαν πυρκαϊάν επι του ατμοπλοίου Ευαγγελίστρια και ειδικώς εις το πρωραίον αμπάρι εις το οποίον ήταν τοποθετημένα τα έπιπλα του τέως διευθυντού της Τραπέζης Θεσσαλίας και εμπορόβιο (μηχανίας ;) κ. Αλ. Χρυσοχοϊδη , ησφαλισμένα αντί 1 εκατομμυρίου και 700 χιλιάδων δραχμών εις την εν Βόλω ασφάλειάν του κ Μισδράχη . Το ατμόπλοιον Ευαγγελίστρια δεν είναι εξ εκείνων άτινα ενεργούν τακτικούς πλόας μεταξύ Βόλου και Πειραιώς , αλλά έκαμε επίτηδες προχθές αυτό το ταξείδιον κατά το οποίον εφορτώθησαν τα αποτεφροθέντα και ησφαλισμένα έπιπλα . Αι ανακρίσεις εξακολουθούν.

Δέον να σημειωθεί ότι υπό του πλοιάρχου κ.Σερέτη είχεν αποσταλή εις ένα των ενταύθα πρακτόρων το υπ. αριθ. 395 τηλεγράφημα δια του οποίου ούτος τον παρεκάλει όπως ειδοποίηση την ασφάλειαν και μη καταβάλη αυτή τα ασφάλιστρα εις τον δικαιούχον κ. ΧρυσοχοΪδην μέχρι πέρατος των ανακρίσεων ,καθόσον υπάρχουν σοβαρώταται ενδείξεις εμπρησμού.

Χθες διεδόθη ότι ανακρίσεων επιλαμβάνεται και η δικαστική αρχή του Βόλου . Υπάρχουν οι βεβαιούντες ότι ενώ άλλοι πράκτορες προσεφέρθησαν να μεταφέρουν τα έπιπλα με ναύλον ολιγώτερον κατά 4.000 δραχμάς , ο κ. Χρυσοχοϊδης όμως επροτίμησε να τα φορτώση επί του έκτακτου ατμοπλοίου , το οποίον δια πρώτην φοράν επεσκέφθη το λιμένα του Βόλου . Επί του ατμοπλοίου του φέροντος τα έπιπλα δεν επέβη ο κ. Χρυσοχοϊδης αλλά ανεχώρησεν επιβάς άλλου ατμοπλοίου . Οι κύκλοι των ενταύθα  πρακτόρων απασχολούνται μεγάλως περι της επισυμβάσης πυρκαϊάς . Ας ελπίσωμεν ότι η δικαιοσύνη θα κατορθώση να αποκαλύψη πάντα τα σχετιζόμενα με την πυρκαϊάν αυτήν η οποία τόσον απασχολεί την κοινήν γνώμην του Βόλου ». (Σημαία 15/9/1931)

Στο παραπάνω δημοσίευμα αποσαφηνίζονται τα στοιχεία που οδηγούν στο προμελετημένο γεγονός :

α) Μεταφορά με άλλο πλοίο που ήρθε μόνο γι αυτό το σκοπό ,ενώ τα ατμόπλοια της γραμμής ζήτησαν λιγότερα μεταφορικά.

β ) Το μάλλον υψηλό ποσό της ασφαλίσεως των επίπλων .

γ) Φωτιά μόνο στο πλωριό αμπάρι που βρίσκονταν τα έπιπλα .

δ) Αναχωρηση του ιδιοκτήτη με άλλο πλοίο .

Η υπόθεση ήδη έπαιρνε το δρομο της δικαιοσύνης με ταυτόχρονη ενασχόληση τόσο των αρμοδίων αρχών της Χαλκίδας , όπου κατέπλευσε το πλοίο μετά την πυρκαγιά,  όσο και των αντίστοιχων του Βόλου που συνέλεξαν αξιόλογα στοιχεία για την συγκεκριμένη μεταφορά .

Το γεγονός αποτελούσε για μέρες πρώτο θέμα στις συζητήσεις στην κοινωνία του Βόλου , αφού προφανώς πολλοί θα γνώριζαν επιμέρους πτυχές της μάλλον ασυνήθους υπόθεσης , ή ακόμη θα κυκλοφορούσαν πολλές φήμες και βάσιμες υποψίες . Γι αυτό και εκφράζεται η επιθυμία να διαλευκανθούν  πλήρως τα συμβάντα και να ανακαλυφθεί η αλήθεια . Ο Αλ. Χρυσοχοϊδης υπήρξε εκέινη την εποχή σημαίνον τραπεζικό στέλεχος , γενικός διευθυντής της Τράπεζας Εμπορίου και Βιομηχανίας , αλλά δυστυχώς δεν πληροφορούμαστε τους λόγους της μετακόμισής του στην Αθήνα , οι οποίοι πιθανότατα να σχετίζονται με οικονομικά –επαγγελματικά ζητήματα , και βέβαια με την απώλεια της οικοσκευής του.

Κι ενώ φαίνεται πως το ζήτημα θεωρείται πρωτεύον για την τοπική κοινωνία , κατά τις επόμενες μερες και ως τα τέλη του χρόνου δεν συναντούμε –τουλάχιστον στην εφ. Σημαία –κάποια πληροφόρηση για  την εξέλιξη της υπόθεσης . Θα ήταν νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα η αποκάλυψη της αλήθειας , αφού ήταν προφανής η σκοπιμότητα του γεγονότος . Ίσως η εμπλοκή υψηλά ιστάμενων προσώπων να οδήγησε σε παρεμβάσεις για τη μη δημοσιοποίηση  των αποκαλύψεων!

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο διαρκής ανταγωνισμός των πλοίων της ακτοπλοΐας με το ανηλεές κυνηγητό μεταξύ τους  στην εκτέλεση των δρομολογίων, αποτελεί διαχρονική τακτική των ναυτιλιακών εταιριών με στόχο βέβαια τα αυξημένα κέρδη . Ετούτη η κατάσταση όμως οδηγούσε συχνά σε αρνητικά αποτελέσματα με την πρόκληση διαφόρων ναυτικών ατυχημάτων ή ακόμη και οδυνηρών ναυαγίων .

Ζωντανή στη μνήμη μας παραμένει η σχετικά πρόσφατη περίπτωση (1996) του επιβατικού –οχηματαγωγού Σάμαινα που για τη συντόμευση του  δρομολογίου ταξίδευε εκτός της προβλεπόμενης πορείας , πλησιέστερα στις ακτές της Σάμου , με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την πυραυλάκατο Κωστάκος και να τη βυθίσει συμπαρασέρνοντας στο βυθό τέσσερα στελέχη του πολεμικού Ναυτικού (Να σημειωθεί βέβαια ότι το μικρό πολεμικό , όντας σε άσκηση τελούσε υπό πλήρη συσκότιση).

Ανάλογα ατυχήματα συναντούμε και στην περίοδο του Μεσοπολέμου , όπως λ.χ. το ναυάγιο του α/π Αμβρακία  ,με εφτά θύματα τον Οκτώβριο του 1939 , όταν επιχείρησε να διέλθη από τον αβαθή δίαυλο μεταξύ του ακρ. Λιχάδα και της παρακείμενης νησίδας για συντόμευση του ταξιδιού , αντί να παρακάμψει από τα δυτικά όλη τη συστάδα των Λιχαδονήσων .

Αυτή η συμπεριφορά αποτελούσε πάγια τακτική των έμπειρων πλοιάρχων της ακτοπλοϊας , που αγνοούσαν τη σχετική ναυτιλιακή οδηγία για απαγόρευση διέλευσης από το στενό και πάντοτε διέρχονταν από εκει με αποτέλεσμα την προκληση ναυτικών ατυχημάτων . Σ εκείνο το σημείο είχε υποστεί ζημιά το α/π Ελλήνις (1935) το οποίο κατάφερε αυτόνομα, με χίλια ζόρια, να καταπλεύσει ίσα-ίσα στο Βόλο και να προσαράξει εκούσια στα αβαθή των Πευκακίων .

Στο ίδιο  μέρος  συνέβη και το παρακάτω περιστατικό ,απότοκο του δρομολογιακού ανταγωνισμού , όπως επισημαίνεται και στο σχετικό δημοσίευμα :

« Συγκρούσεις ατμοπλοίων. Την 3ην απογευματινήν της χθές , μεταξύ της Αιδηψού και Βόλου , παρά την θέσιν Κάβο –Λιθάδας , συνεκρούσθησαν τα ατμόπλοια Κανάρης και Μαρία Λ. , του δευτέρου υποστάντος ζημιάς περι τας 100 χιλιάδας δραχμών . Επιπροσθέτως ετραυματίσθη σοβαρώς εις τον      πόδα και μία επιβάτης της Μαρίας Λ. . Δέον ενταύθα  να τονισθή ότι η διέλευσις ατμοπλοίων δια του στενού , εις ο εγένετο η σύγκρουσις των ως άνω ατμοπλοίων έχει απαγορευθεί δια του ναυτικού κανονισμού των πλοίων . Ο συναγωνισμός όμως παρέσυρεν τους πλοιάρχους αμφοτέρων των πλοίων να παραβώσιν τον κανονισμόν και παρ΄ολίγον να είχομεν πλέον του ενός τραυματίας ή θύματα. (Ταχυδρόμος 5/9/1927)

Προφανώς τα δύο πλεούμενα είχαν αντίθετες πορείες, από και προς το Βόλο ,στα προκαθορισμένα δρομολόγιά τους ., γι’ αυτό και δεν απέφυγαν την επαφή στο δύσκολο και απαγορευμένο πέρασμα.

Ενδιαφέρουσες λοιπόν οι διάφορες θαλασσινές ειδήσεις , στο πλαίσιο της πολυποίκιλης ναυτιλιακής δραστηριότητας . Κάποια , βέβαια από τα μνημονευόμενα περιστατικά , εμπεριέχουν επιλήψιμες συμπεριφορές και ύποπτες προεκτάσεις.   

 

 

H αμμώδης απόληξη , με αβαθή του ακρ. Λιχάδα , όπου συνέβη το παραπάνω ατύχημα .Στο βάθος φαίνονται τα Λιχαδονήσια

 

                         

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
2
=