ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 2021-10-15, 01:23:33
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 για την «συντήρηση, άρδευση, καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου του Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα και Τρίκαλα», για το έτος 2022, ποσού ογδόντα χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (88.169,23 €) € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (99.409,85 €).

 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419α  του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε μια ή περισσότερες ή στο σύνολο κάθε ΟΜΑΔΑΣ, με την προϋπόθεση ότι προσφέρεται το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών για την κάθε ομάδα στο πλαίσιο των επιμέρους προϋπολογισμών.

             Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov. του ως άνω συστήματος, την 24/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00:00.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία  τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία (ηλεκτρονικής) ανάρτησης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα αρμόδια προς τούτο πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Προμηθειών (Λάρισα) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π.Ο Λάρισας-Τρικάλων, Γαιόπολις, ΤΚ: 41500, Λάρισα, τηλέφωνα 2410-684406 και 241068440.

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
1
=