ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Τελευταία ενημέρωση: 2021-10-23, 22:40:48
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης 46655/20-10-2021) 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 24900000-3, 38434000-6, 38000000-5.

ΤΜΗΜΑ Α. Ολοκληρωμένη πλατφόρμα αλληλούχισης επόμενης γενιάς

ΤΜΗΜΑ Β. Εξοπλισμός Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ΣΑ 2020ΣΕ11910114) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Γονιδιωματική ανάλυση Οργανισμών Αγροδιατροφικού και Κτηνοτροφικού Ενδιαφέροντος στη Στερεά Ελλάδα» (κωδικός ΟΠΣ 5045902), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 6649), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 6287/1440/Α2/20.11.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και την Α.Π.: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2153/B1/521/05.04.2021 τροποποίηση αυτής, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2560/411/Α2/16.04.2019 (ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ) Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» (Κωδ. Πρόσκλησης 111 και α/α ΟΠΣ 3525) όπως τροποποιήθηκε από τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3844/647/Α2/13.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΩΔΛ465ΧΙ8-ΕΔΘ) και τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4551/805/Α2/15.07.2019 (ΑΔΑ: Ω7ΜΖ465ΧΙ8-Κ5Ο) Απόφαση τροποποίηση Πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με κωδικό MIS 5045902.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( € 320.000,00) και υποδιαιρείται σε δύο (2) Τμήματα.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και θα πρέπει να έχει χρόνο ισχύος  μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (6) έξι μήνες.

Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία (ηλεκτρονικής) ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια, την ανάρτηση της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης

20/10/2021

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ

20/10/2021

Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψης  (ανάρτηση) στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ

20/10/2021

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο

21/10/2021

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

20/10/2021

         Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών

25/10/2021 ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

  22/11/2021 ώρα 15:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης

26/11/2021 ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Βόλος (για την έντυπη υποβολή)

Διεύθυνση:

Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Συγκρότημα Τσαλαπάτα Βόλος

 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας:

24210 06464

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

rc.supplies@uth.gr

 

 

Η Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ιωάννα Λαλιώτου

Αντιπρύτανης Ερευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

 

 

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
7
=