Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Τελευταία ενημέρωση: 2018-03-27, 21:14:38
Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ζαγορά  26/03/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                      Αρ. Πρωτ.3645                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                      

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Γραμματεία Δ.Σ.

Τηλ:  24263 50119

 

 

Γνωστοποιείται ότι κατά την 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Σ/λίου του Δήμου Zαγοράς – Μουρεσίου η οποία  πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου  2018 ελήφθη η υπ΄αριθμ. 118/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία εγκρίθηκε  η 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικ. Έτους 2018 του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και σύμφωνα με αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε  τα παρακάτω:

Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

1). Αποδοχή ποσού 550.000,00€ που προέρχεται από χρηματοδότηση ήτοι:

Yπ’ αριθμ. 6860/09-03-2018  απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 3163/21-02-2018, απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, για πρόληψη ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

2). Αποδοχή ποσού 500.000,00€ που προέρχεται από χρηματοδότηση ήτοι:

Yπ’ αριθμ. ΔΥΟ/οικ. 1339/09-03-2018  απόφαση του υπουργείου μεταφορών και υποδομών, που αφορούν την άμεση επισκευή τμημάτων του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. 

3). Κατανομή στους κωδικούς εσόδων, των κάτωθι ποσών:

i) ΚΑ 1219.10 ποσού 550.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6860/09-03-2018  απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 3163/21-02-2018, απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, για πρόληψη ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

ii) ΚΑ 1219.11 ποσού 500.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΥΟ/οικ. 1339/09-03-2018  απόφαση του υπουργείου μεταφορών και υποδομών, που αφορούν την άμεση επισκευή τμημάτων του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. 

4). Κατανομή στους κωδικούς εξόδων, των κάτωθι ποσών:

i) ΚΑ 30-7311.83 ποσό 500.000,00€ -Αποκατάσταση καταστραμμένου οδοστρώματος που προκλήθηκε από θεομηνίες εντός οικισμού Αγίου Ιωάννη  

ii) ΚΑ 30-7311.84 ποσό 450.000,00€ - Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

iii) ΚΑ 30-6662.05 ποσό 100.000,00€ - Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από πρόσφατες θεομηνίες

 

5). Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του  Προϋπ/σμού, εσόδων - εξόδων 2018, του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, όπως παρακάτω:

 

 

ΚΑΕ

ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

1219.10

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (απ.αριθμ.3163/21-2-2018)

250.000,00

300.000,00

550.000,00

Ενισχύουμε τον κωδικό λόγω νέας χρηματοδότησης

1219.11

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για άμεση επισκευή τμηματων του οδικού δικτύου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες

0,00

500.000,00

500.000,00

Δημιουργούμε νέο κωδικό λόγω νέας χρηματοδότησης

00-6117.02

Δασολόγος

15.000,00

-5.000,00

10.000,00

Μειώνουμε τον κωδικό καθώς δεν θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό

00-6117.03

Μηχανικοί-Περιβαλοντολόγοι

10.000,00

-5.000,00

5.000,00

Μειώνουμε τον κωδικό καθώς δεν θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό

00-6117.06

Δαπάνη για την τακτοποιηση αυθαιρέτων κτιρίων του δήμου

10.000,00

-5.000,00

5.000,00

Μειώνουμε τον κωδικό καθώς δεν θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό

00-6117.08

Ολοκλήρωση φακέλων αδειών χρήσης νερού Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου

8.000,00

-5.000,00

3.000,00

Μειώνουμε τον κωδικό καθώς δεν θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό

00-8111.01

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

55.235,17

19.895,39

75.130,56

Αυξάνουμε τον κωδικό διότι δεν επαρκεί το υπόλοιπο

20-6279.09

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

12.000,00

-7.000,00

5.000,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μειώνουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό. Το εναπομείναν ποσό επαρκεί. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα Τακτικά Έσοδα.

25-6262.01

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

25-6262.02

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΏΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

1.000,00

4.000,00

5.000,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

25-6262.03

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μειώνουμε τον κωδικό καθώς  επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

25-6262.04

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών αυλάκων)

35.000,00

-7.000,00

28.000,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μειώνουμε τον κωδικό καθώς  επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

25-6262.05

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)

47.560,00

-26.000,00

21.560,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μειώνουμε τον κωδικό καθώς  επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

25-6262.16

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από άλλο κωδικό

25-6262.17

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από άλλο κωδικό

25-6262.18

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από άλλο κωδικό

25-6262.19

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από άλλο κωδικό

25-6262.20

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από άλλο κωδικό

25-6262.21

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από άλλο κωδικό

25-6262.27

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από άλλο κωδικό

25-6262.28

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από άλλο κωδικό

25-7312.26

 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΔ ΠΟΥΡΙΟΥ

647,72

-647,72

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από άλλο κωδικό

25-7331.26

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ

500,00

6.500,00

7.000,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

25-7336.47

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

7.069,86

-7.069,86

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  το ποσό θα μεταφερθεί σε άλλο κωδικό

25-7336.48

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

0,00

7.069,86

7.069,86

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

25-7336.50

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

500,00

5.000,00

5.500,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

30-6264.02

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΠΑ-ΝΕΡΟ

0,00

4.000,00

4.000,00

Δημιουργούμε νέο κωδικό

30-6662.05

Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο τις προσφατες θεομηνίες

0,00

100.000,00

100.000,00

Δημιουργούμε νέο κωδικό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από Χρηματοδότηση.(Υπ’αριθμ.6860/9-3-18 εγγραφο του ΥΠΕΣ)

30-7135.04

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

0,00

10.000,00

10.000,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και δημιουργούμε καινούριο  κωδικό . Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

30-7311.83

Αποκατάσταση κατεστραμένου οδοστρώματος που προκλήθηκε από θεομηνίες εντός οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

250.000,00

250.000,00

500.000,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και ενισχύουμε τον κωδικό . Η δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση (Χρηματοδότηση ποσού 500.000,00€ υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1339/09.03.2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και σε αντικατάσταση του υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3163/21-02-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ)

30-7311.84

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνιές στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

0,00

450.000,00

450.000,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και δημιουργούμε καινούριο  κωδικό . Η δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση(Χρηματοδότηση ποσού 550.000,00€ υπ’αριθμ.πρωτ.6860/09-03-2018 εγγραφο του ΥΠΕΣ το οποίο είναι η τροποποίηση του υπ’αριθμ.3163/21-02-18 εγγράφου του ΥΠΕΣ).

30-7323.16

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και ενισχύουμε τον κωδικό καθώς  δεν επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

30-7311.73

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

0,00

5.000,00

5.000,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και ενισχύουμε τον κωδικό καθώς  δεν επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

70-6117.03

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

30.000,00

14.000,00

44.000,00

Ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

70-7322.01

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

5.000,00

10.000,00

15.000,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ.

70-7322.02

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

1.000,00

-1.000,00

0,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και μηδενίζουμε τον κωδικό καθώς  δεν θα χρησιμοποιηθεί το ποσό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από άλλο κωδικό

70-7331.10

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

9.700,00

3.000,00

12.700,00

Τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα και ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση (ΣΑΤΑ ΠΑΡ. ΕΤΩΝ).

 

 

 

 

 

 

Το Αποθεματικό ήταν 3.258,73€. Με βάση αυτή την Αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 3.511,06€.

 

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

                                                

                                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
1
=