Ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής

Τελευταία ενημέρωση: 2022-01-23, 09:06:53
Ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Τμήματος Καθαριότητας δημοσίευσε ο δήμαρχος Αλμυρού, Βαγγέλης Χατζηκυριάκος.

Η δημοτική αρχή Αλμυρού καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τη σχετική προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων απαιτείται μαζί με την αποστολή της προσφοράς και η αποστολή των εξής δικαιολογητικών:
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ.
1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
-Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης χρημάτων και
μεταβίβασης ακινήτου.
-Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συμμετοχή σε
διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του δημοσίου και των ΝΠ∆∆.
-Καταστατικό εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία).
-Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού.

 

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
7
=