Προσλήψεις δύο ειδικών συνεργατών στον Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2019-11-18, 14:34:50
Προσλήψεις δύο ειδικών συνεργατών στον Δήμο Αλμυρού

Στις προσλήψεις δύο ειδικών συνεργατών για παροχή υπηρεσιών στο γραφείο δημάρχου και συγκεκριμένα σε θέματα πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής θα προχωρήσει ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγέλης Χατζηκυριάκος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση των δύο θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Ν. 3584/07, για τα οποία απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, ή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) αντίστοιχης ειδικότητας.

Στα απαραίτητα προσόντα συγκαταλέγεται η επιστημονική ή επαγγελματική ειδίκευση στον τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση, αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται για τους μεν μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ακόμη, απαιτείται καλή γνώση Η/Υ και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Επιπλέον, επιθυμητά προσόντα είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και η καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και μεθαύριο Τρίτη 19/11 στα γραφεία του Δήμου Αλμυρού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ.: 2422350217, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προσλήψεις υπάρχουν στο site του Δήμου Αλμυρού στη διεύθυνση https://almyros-city.gr.                               

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
3
=