Κάλεσμα για εκπροσώπηση φορέων στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2019-09-23, 20:36:50
Ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγέλης Χατζηκυριάκος
Κάλεσμα για εκπροσώπηση φορέων στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού

Πρόσκληση προς τους φορείς του καλλικρατικού Δήμου να υποβάλουν αιτήσεις για εκπροσώπησή τους στην επιτροπή διαβούλευσης απευθύνει ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγέλης Χατζηκυριάκος.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους φορέων, συλλόγων και οργανώσεων, που υφίστανται και δρουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και των εργαζομένων στον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.

Ακόμη, αποτελείται από εκπροσώπους των ενώσεων και συλλόγων γονέων, των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών συμβουλίων νέων και δημότες.

Οι πολίτες έχουν προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Οι δημότες ορίζονται ως μέλη της επιτροπής μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Δήμο στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).

Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσµού της δηµοτικής διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δηµοτικής διαβούλευσης.

Ειδικότερα, η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις αρµοδιότητες να γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του Δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του Δήµου. Ακόμη, γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.

Αλλη αρμοδιότητα και καθήκον της είναι να εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήµου και να διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Τέλος, διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.

Στο πλαίσιο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο δήμος παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του έργου της επιτροπής και της όλης διαδικασίας διαβούλευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής εργασίες: προετοιµασία και οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και

δηµοσιοποίηση εγγράφων, τήρηση αρχείου αποφάσεων επιτροπής, προετοιµασία προπαρασκευαστικών συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου κλπ. 

 Η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους πολίτες για τον σκοπό και τα θέµατα της διαβούλευσης και για τις εργασίες της επιτροπής, είτε µέσω της ιστοσελίδας διαβούλευσης είτε προφορικά. Σε περίπτωση που πολίτες καταθέτουν γραπτές αναφορές και ερωτήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες της επιτροπής, τα προωθεί στον πρόεδρό της και φροντίζει ώστε οι απαντήσεις να δίνονται εντός τριάντα (30) ηµερών.

Η δηµοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει στην επιτροπή γραφείο ή άλλους χώρους σε κτίριο της έδρας του δήµου για την αποτελεσµατική λειτουργία της επιτροπής.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
4
=