Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2019-09-23, 14:27:05
Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Αλμυρού

Αιτήσεις έως και την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στον Δήμο Αλμυρού

 

Στην πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού 17 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού προχωρεί ο Δήμος Αλμυρού για την εκπαιδευτική περίοδο 2019 -2020.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

-Καλλιτεχνικός διευθυντής ΠΕ (καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών – Πιάνου), μία θέση.

-Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών – Πιάνου (ΠΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητής μπουζουκιού (ΠΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητής Πιάνου - Ανώτερων Θεωρητικών (ΤΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητής κιθάρας (ΤΕ Μουσικών), τρεις θέσεις.

-Καθηγητής υποχρεωτικών θεωρητικών (ΤΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητής Πιάνου - Υποχρεωτικών Θεωρητικών (ΤΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητής βιολιού (ΤΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητής βιολοντσέλου (ΤΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητής τρομπέτας (ΤΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητής φλάουτου (ΤΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας (ΔΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητής μοντέρνων κρουστών – ντραμς (ΔΕ Μουσικών), μία θέση.

-Καθηγητής παραδοσιακών οργάνων – κανονάκι (ΔΕ Μουσικών), μία θέση.

- Καθηγητής ακορντεόν (ΔΕ Μουσικών), μία θέση.

Οι συμβάσεις θα έχουν χρονική διάρκεια μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) καθορίζεται με βάση τα κύρια και επικουρικά προσόντα.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης, εφόσον αυτή το κρίνει απαραίτητο.

Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων όσοι έχουν προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού, καθώς και οι δημότες του Δήμου Αλμυρού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διεξαχθεί κλήρωση από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή επιλογής, ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο. Μαζί με την αίτησή τους και το βιογραφικό σημείωμα που θα συντάξουν θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας.

6. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκειά της.

7. Βεβαίωση ασφάλισης (αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης – 1 έτος = 300 ένσημα, σε αναλυτική μορφή, έτη, μήνες, μέρες, ώρες).

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, αλλά και τα κύρια και επικουρικά προσόντα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού στο site almyros-city.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 25/9/2019.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
3
=