16 προσλήψεις εργατών στον Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2019-06-24, 19:17:03
16 προσλήψεις εργατών στον Δήμο Αλμυρού

Την πρόσληψη 14 εργατών καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και δύο ηλεκτρολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών ανακοίνωσε η δημοτική αρχή Αλμυρού.

Συγκεκριμένα, η διάρκεια σύμβασης των εργατών θα είναι για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών.

Για τους εργάτες καθαριότητας δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα. Για τους ηλεκτρολόγους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου α’ ειδικότητας 1η ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.

Ακόμη, απαιτείται ο ομώνυμος αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Παράλληλα, απαιτούνται προσόντα Α’, Β’ και Γ’ Επικουρίας.

Τα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαµους.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία η νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Οσον αφορά στα γενικά προσόντα αυτά είναι:

 1. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
  των καθηκόντων τους.
  2. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού
  κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε
  προθεσµία πέντε εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου δηλ. από αύριο Δευτέρα 24 Ιουνίου έως την 28η Ιουνίου.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του δήμου Αλμυρού almyros-city.gr.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
5
=