Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη από τον Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2018-09-05, 18:47:11
Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη από τον Δήμο Αλμυρού

Στην πλήρωση μίας θέσης επιστημονικού συνεργάτη θα προχωρήσει η δημοτική αρχή Αλμυρού. Χθες αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου η πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον δήμαρχο Αλμυρού Δημήτρη Εσερίδη.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι /νες πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ομώνυμης ειδικότητας και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα χωροταξικά.

Ακόμη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένη εμπειρία σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, σχεδιασμό μεταφορών και υποδομών, προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και οικονομικής, περιβαλλοντική μηχανική, αγροτική πολιτική, ενεργειακό σχεδιασμό και καλή γνώση χρήσης Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD-GIS).

Στην προκήρυξη αναφέρεται επίσης ότι απαραίτητα προσόντα είναι η γνώση θεσμικού πλαισίου δημοσίων έργων, το πτυχίο καλής γνώσης της αγγλικής ή/και γαλλικής γλώσσας, η ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε θέση ειδικού συμβούλου ή ειδικού συνεργάτη ή επιστημονικού συνεργάτη σε Δήμο της ελληνικής επικράτειας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Επισημαίνεται ότι η εμπειρία αποδεικνύεται  για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακών σπουδών και αποδεικτικά πιστοποιημένης εμπειρίας.

Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Αλμυρού (αρμόδια υπάλληλος Ελένη Μελαχροινάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2422350217) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δήμος Αλμυρού, Αλμυρός, 37100, υπόψη Μελαχροινάκη Ελένης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου.

Κ. Μ.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
4
=