Προκήρυξη για θέση ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2018-08-26, 19:00:55
Προκήρυξη για θέση ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Αλμυρού

Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου η υποβολή των δικαιολογητικών

Στην πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου – συνεργάτη προχωρεί ο Δήμος Αλμυρού, καλώντας τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους για την πλήρωση της θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986.

Ακόμη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα πολιτικού μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Στις προϋποθέσεις αναφέρεται επίσης, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 10ετή εμπειρία, στη διαχείριση δημοσίων έργων και στη σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης οικοδομικών, υδραυλικών και οδοποιίας δημοσίων έργων.

Η εμπειρία αποδεικνύεται για τους μεν μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα είναι η άριστη γνώση Η/Υ. ο χειρισμός ACAD και η γνώση θεσμικού πλαισίου δημοσίων έργων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 5/9/2018, στα γραφεία του Δήμου Αλμυρού (αρμ. υπάλληλος Ελένη Μελαχροινάκη, τηλ. 2422350217) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
1
=