Εκδόθηκε η προκήρυξη για τους δύο πτυχιούχους φυσικής αγωγής

Τελευταία ενημέρωση: 2018-01-08, 15:15:53
Εκδόθηκε η προκήρυξη για τους δύο πτυχιούχους φυσικής αγωγής

Αναρτήθηκε από τον Δήμο Αλμυρού η προκήρυξη για την πρόσληψη δύο πτυχιούχων φυσικής αγωγής για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους», και ξεκίνησε να τρέχει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, από την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι προσλήψεις θα είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και για την πραγματοποίησή τους τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι οι υποψήφιοι να είναι πτυχιούχοι καθηγητές φυσικής αγωγής Π. Ε. άνευ ειδικότητας, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, δικαστική απαγόρευση) και να είναι ηλικίας έως 60 ετών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση είναι τα εξής:

-Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κτλ.

-Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

-Φωτοτυπία Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

-Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

-Βεβαίωση του δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

-Βεβαίωση του ΟΑΕΔ περί ανεργίας.

-Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.

-Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

-Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας πιστοποιητικά κ.λπ. που θα πρέπει να αποδεικνύουν την πραγματική απασχόληση στο αντικείμενο ανά μήνα και ώρες σε συνδυασμό πάντα με τις βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η μοριοδότηση του υποψηφίου σύμφωνα με το πλαίσιο Οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων Άθλησης για όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Σε ανάρτηση του δήμου στο www.almyros-city.gr υπάρχει η προκήρυξη των προσλήψεων στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν κάθε πληροφορία γύρω από αυτή, όπως τα κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων, τη διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων κ.ά.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
9
=