ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Τελευταία ενημέρωση: 2021-10-23, 22:48:34
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 1. Αναθέτων Φορέας

Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ (ΟΛΒ ΑΕ), Κεντρικός Προβλήτας Λιμένος Βόλου, 382 21 ΒΟΛΟΣ, τηλέφωνο: 24210-32545, τηλεομοιοτυπία (fax): 24210-31115.

 1. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας γεφυροπλαστιγγών για τρία έτη με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 31-12-2024.

 1. Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της εκτιμώμενης δαπάνης ανέρχεται σε €164.700 πλέον ΦΠΑ, για τρία έτη, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των €6.000 πλέον ΦΠΑ.

 1. Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη από την λήξη της υφιστάμενης σύμβασης ή από 1-1-2022 (όποιο επέλθει πρώτο). Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να παραταθεί μέχρι 31-12-2024 εφόσον η έναρξη ισχύος είναι πριν τις 1-1-2022.

 1. Χρηματοδότηση

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, 2022, 2023 & 2024 της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

 1. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 1. Τόπος Παράδοσης Υπηρεσιών

Οργανισμός Λιμένος Βόλου.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, τα οποία ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο και μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών γεφυροπλαστιγγών ετήσιας διάρκειας (συνεχόμενα ή αθροιστικά) και συνολικού ποσού τουλάχιστον €20.000 πλέον ΦΠΑ από 1-16-2016.

 1. Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών

Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, η κατάρτιση, υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν γνώση της παρούσας Διακήρυξης, των ενδεχόμενων προσαρτημάτων της, των συνημμένων αρχείων ή/και όποιων διευκρινίσεων τη συνοδεύουν, στη προαναφερόμενη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr), μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται και η όποια επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή (ΟΛΒ ΑΕ), υπό την προϋπόθεση της προγενέστερης εγγραφής τους σε αυτήν, ως οικονομικοί φορείς. (A/A ΕΣΗΔΗΣ Διαγωνισμού: 141785).

Επικουρικά, η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΟΛΒ ΑΕ (www.port-volos.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 8-11-2021 και ώρα 23:59’, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 1. Ημερομηνία, ώρα της αποσφράγισης

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 12η-11-2021 και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.000,00 ευρώ.

 

Για την ΟΛΒ ΑΕ

ο Δ/νων Σύμβουλος 

 

Σωκράτης Αναγνώστου

 

 

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
1
=