Προκήρυξη πλήρωσης θέσης

Τελευταία ενημέρωση: 2016-05-05, 12:27:41
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 59 -τ.κ 385 00 ΒΟΛΟΣ

Α.Φ.Μ: 090072213 Δ.Ο.Υ. A ΒΟΛΟΥ

ΤΗΛ: (24210) 789-10 & 789-20 FAX: (24210)789-17

e-mail: girο2007@otenet.gr

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ: Τοπάλη 66- Αλεξάνδρας ΤΗΛ: (24210)33020

 

Προκηρύξουμε την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με έδρα το Βόλο.

Διευθυντής Γηροκομείου Βόλου

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει: Να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:

 1. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
 2.  Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 3. Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
 4. Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατ’ αναλογία του άρθρου 5 του Ν.2683/1999.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Κατοχή πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικό με διοίκηση επιχειρήσεων ή οικονομικά.
 2. Ευδόκιμη υπηρεσία σε διοικητικές θέσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι υποψήφιοι για την προκηρυσσόμενη θέση μπορούν να στέλνουν την αίτηση τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικούς με απόδειξη στη διεύθυνση :
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Γηροκομείου 59 Πόλη Βόλος Θέση : Διευθυντής

Ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : giro2007@otenet.gr Ή στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης, Γηροκομείου 59 Βόλος.

Κατά το χρονικό διάστημα από 04/05/2016 έως και 20/05/2016 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 04/05/2016 ή που θα υποβληθούν μετά τις 20/05/2016 δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την παρούσα και το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης, Γηροκομείου 59
Βόλος.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν :

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας.
 5. Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του υποψήφιου απορρίπτεται.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ

Η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
2
=