«Νομιμοποιούνται» οι αγροτικές εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις

Τελευταία ενημέρωση: 2017-04-10, 14:12:08
«Νομιμοποιούνται» οι αγροτικές εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις

Της Γραμματής Μακλατσή, Τοπογράφου, Πολεοδόμου Μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

 

Μετά τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων έρχεται και η νομιμοποίηση και των παρανόμως εκχερσωμένων εκτάσεων που μετατράπηκαν από το το 1975 έως το 2007  σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Συγκεκριμένα το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κατέθεσε νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», που συμπεριλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις της δασικής νομοθεσίας, απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της κατάρτισης των δασικών χαρτών.

 Συγκριμένα το νομοσχέδιο επιλαμβάνεται των εξής θεμάτων:

Τι  θα ισχύει για την  Αναδάσωση

 • Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής σε όσους έχουν πραγματοποιήσει επεμβάσεις σε δασικές σε εκτάσεις έως και 4 στρέμματα. Το ποσό θα το χρησσιμοποιεί  η Δασική Υπηρεσία για να προβεί στην αναδάσωση.
 • Αντί για αναδάσωση, μπορεί η δασική υπηρεσία εναλλακτικά να ζητήσει από τον εκχερσωτή άλλες δασοτεχνικές εργασίες βελτίωσης ή προστασίας  δασικών εκτάσεων.

Τι θα γίνει για τις  δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν  για γεωργική χρήση πριν από το 1975

 • Επιτρέπεται εντός των δασικών εκτάσεων, που  έχουν διατεθεί για γεωργική καλλιέργεια, να κατασκευάζονται έργα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της , όπως:δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κ.λπ.
 • Μπορεί  να γίνει   εξαγορά της έκτασης, έναντι τιμήματος που ορίζεται στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας όπου δεν έχει καθοριστεί αντικειμενική από 1/3.
 • Υπάρχει η δυνατότητα  καταβολής του  τιμήματος έως και 100  μηνιαίες δόσεις, ύψους 30 ευρώ κατ’ ελάχιστον.
 • Θα μπορεί ο αγρότης να διεκδικήσει την ιδιοκτησία δασικής έκτασης που εκχερσώθηκε πριν το 1975 και με ένορκη κατάθεση. Θα πρέπει όμως να έχει «δηλώσει» κάπου το καταπατημένο οικόπεδο

      ( π.χ.Εφορία,  Κτηματολόγιο,  ΟΓΑ ή  ΕΛΓΑ, κ.λπ.).

 • Οσοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εξαγοράς, μπορούν να ζητήσουν την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης επέμβασης καταβάλλοντας μόνο αντάλλαγμα χρήσης.
 • Οι καλλιεργητές μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης ή εξαγοράς υποχρεούνται εντός ενός έτους να υποβάλουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος.

Τι επιτρέπονται εντός δασικών εκτάσεων

 • Επιτρέπονται οι χερσαίες εγκαταστάσεις μονάδων υδατοκαλλιέργειας με τις συνοδευτικές τους εγκαταστάσεις.
 • Επιτρέπονται τα αστεροσκοπεία και δίνεται προθεσμία τριών (3) ετών  για την αδειοδότηση των υφιστάμενων  από τις αρμόδιες αρχές.
 • Αίρεται η απαγόρευση εγκατάστασης των επιτρεπόμενων μονάδων σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός ή πέριξ τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων ή πέριξ αρχαιολογικών εν γένει χώρων.

Τι θα γίνει για τις  δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν  για γεωργική χρήση από το 1975 έως και τις 7 Μαρτίου 2007 

 • Επιτρέπονται μικροκατασκευές που εξυπηρετούν την αγροτική καλλιέργεια (δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κ.λπ.). 
 • Υποχρεωτική είναι η οικονομοτεχνική μελέτη μόνο για τις εκτάσεις που δεν είναι στον ΟΣΔΕ.
 • Οι καλλιεργητές εκτός του προβλεπόμενου χρηματικού ανταλλάγματος υποχρεούνται στην καταβολή και αντισταθμιστικής δαπάνης προκειμένου να υλοποιηθεί δάσωση ή αναδάσωση. Το οριζόμενο συνολικό τίμημα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ κατ’ ελάχιστον.
 • Μετά την εξόφλησή του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης γης,  η οποία μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο ατελώς.  
 • Για τη μεταβίβαση της χρήσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και για την εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο καταβάλλονται μόνο τα πάγια τέλη ύψους 9 ευρώ.
 • Για τις εκχερσωμένες εκτάσεις, που είναι ενταγμένες στον ΟΣΔΕ αρκεί σχετική γνωμοδότηση από τη δασική υπηρεσία, χωρίς μελέτη.
 • Αντί της έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού αρκεί η διαπίστωση από τη δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν από την εκχέρσωση, προκειμένου να υπολογιστεί το αντάλλαγμα χρήσης.
 • Αναστέλλεται  η λήψη και εφαρμογή διοικητικών πράξεων και πρωτοκόλλων για την προστασία των προαναφερόμενων εκτάσεων καθώς και  η κήρυξη τους ως αναδασωτέων.

Τι γίνεται με τους δασικούς χάρτες και τις αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 • Δυνατότητα αποφάσεων επί αναρτημένου χάρτη για τις  επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις , κατά περίπτωση.
 •  Εξαιρεση από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη των εκτάσεων που είναι ενταγμένες στον ΟΣΔΕ, ήταν δασικές στο παρελθόν και σήμερα καλλιεργούνται. Η εξαίρεση ισχύει εφόσον υποβληθεί αίτημα νομιμοποίησης της παράνομης χρήσης.
 • Παράταση δύο μηνών της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους δικαιούχους να υποβάλλουν τα απαραίτητα αιτήματα για  τις εκχερσώσεις.
 • Δυνατότητα λειτουργίας των Επιτροπών Δασολογίου επί αναρτημένου χάρτη.
 • Δυνατότητα να προστίθενται «οικιστικές πυκνώσεις» (οικισμοί αυθαιρέτων) από τους δήμους έως τη λήξη της περιόδου των αντιρρήσεων.Οσες αντιρρήσεις υποβλήθηκαν για τέτοιες εκτάσεις, θεωρούνται μη υποβληθείσες και τα χρήματα επιστρέφονται.

Τι γίνεται με  τους  δασωμένους αγρούς και τις χορτολιβαδικές εκτάσεις

 • Εντάσσονται στους δασωμένους αγρούς 

 α) αγροτικές  εκτάσεις που δασώθηκαν αλλά στη συνέχεια έχασαν το δασικό χαρακτήρα και δεν εμφανίζονται με δασική μορφή σήμερα, 

β)  εκτάσεις με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού  και

 γ) κληροτεμάχια

 • Δίνεται η δυνατότητα στις Επιτροπές Δασολογίου να αποφασίζουν επί αναρτημένου χάρτη για το αν είναι δάσος ή δασική έκταση ώστε να βρει εφαρμογή το άρθρο 67 (δασωμένοι αγροί).
 •  
 • Εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας οι πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
1
=