Νέες δράσεις ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Τελευταία ενημέρωση: 2018-06-11, 16:01:33
Νέες δράσεις ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Της Σταυρούλας Αλεξίου, Οικονομολόγου – Συμβούλου Επιχειρήσεων

stalexiou@hotmail.com

 

Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις δύο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ -«Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»- που αφορούν την ψηφιακή αναβάθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 50 εκατ. €. η καθεμία για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
 • διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) των Οδηγών των Δράσεων.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου;

Στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 € και επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 55.000 έως 400.000 € και επιδοτείται επίσης το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;

Και στις δύο δράσεις επιδοτούνται δαπάνες που αφορούν σε:

 • Μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, απαραίτητο για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, που θα είναι Μobile responsive και θα διαθέτει λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Πως γίνεται η Ψηφιακή Κατάταξη της Επιχείρησης;

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας (χαμηλή – μέση – ανώτερη – ανώτατη). 

Στη δράση «Ψηφιακό Βήμα», το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα.

Στη δράση «Ψηφιακό Άλμα», το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής;

 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr
(ii) διαρκεί από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
1
=