Επιχείρησε σε αυτό που σπούδασες!

Τελευταία ενημέρωση: 2017-06-12, 11:46:35
Επιχείρησε σε αυτό που σπούδασες!

Της Σταυρούλας Αλεξίου, Οικονομολόγου – Συμβούλου Επιχειρήσεων

stalexiou@hotmail.com

 

Προκηρύχτηκε πριν λίγες μέρες (7/6/2017) ο πολυαναμενόμενος Β’ κύκλος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό 80 εκατ. €. Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Α’ κύκλου και στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων) για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το επιστημονικό τους αντικείμενο σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Η δράση απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, δικαιούχοι είναι και όσοι κατέχουν πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Μπορούν να συμμετέχουν:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης, συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100% και για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Το ποσό των 25.000 € μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία δύο (2) δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων δικαιούχων, μπορεί να ανέλθει έως 50.000 €.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Ι. Εισοδηματικά κριτήρια

Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.

Για την κατηγορία Β, επιπλέον των όσων αναφέρονται παραπάνω, ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.

ΙΙ. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία / επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσειςοποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Εξαιρείται η κατοχή μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (μόνο για τους δικαιούχους της κατηγορίας Α).

Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr, σε τρεις διαφορετικές περιόδους υποβολής:

  • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.17 – Λήξη 9.8.17
  • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.17 – Λήξη 11.10.17
  • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.17 – Λήξη 13.12.17

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
1
=