Απέρριψε Μ.Π.Ε. για εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων

Τελευταία ενημέρωση: 2017-06-18, 13:47:07
Απέρριψε Μ.Π.Ε. για εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων

Το Δημοτικό Συμβούλιο απέκλεισε τη δημιουργία λατομείου σε δημόσια δασική έκταση 

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων» έκτασης 40.000 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Περδικοράχη της Δημοτικής Κοινότητας Αλμυρού.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην εκμετάλλευση λατοµικού χώρου µαρµάρων σε δημόσια δασική έκταση στο 1χλμ Β-ΒΔ του οικισμού. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, υπολογίστηκε ότι µέχρι τη λήξη της εκμετάλλευσης ο εξορυσσόµενος όγκος θα ανέρχεται στα 315.073 κυβικά µέτρα, από τα οποία µε συντελεστή αποληψιµότητας 25% θα προκύψουν 78.768 κ.µ. παραγόµενο µάρµαρο.

 Ο µέσος όρος ετησίως παραγωγής παραγόμενων προϊόντων θα είναι 8.881 κ.µ. Τα στείρα υλικά που θα προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσης θα ανέλθουν στα 236.305 κ.µ. και µε συντελεστή επιπλήσµατος 1,30 θα προκύψουν 307.197 κ.µ.

 Η πρόβλεψη είναι το 90% της ποσότητας να χρησιμοποιηθεί ως θραυστό υλικό. Το υπόλοιπο 10% περίπου 30.720 κ.µ. θα αποτεθεί εντός λατοµικού χώρου.
Σαν συνοδό έργο προτεινόταν να διαµορφωθεί και η οδός πρόσβασης στην περιοχή επέµβασης. Επίσης η τοποθέτηση κινητού οικίσκου µέσα στον λατοµικό χώρο, δίπλα στο δρόµο πρόσβασης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εργαζοµένων.

Ωστόσο, η αιτούµενη έκταση είναι τµήµα ευρύτερης έκτασης που είχε ανακηρυχθεί αναδασωτέα το 1986 λόγω πυρκαγιάς, αλλά έχει επανέλθει πλήρως η βλάστηση στην πρότερα κατάσταση αποκαθιστώντας πλήρως την αναδάσωση µε την πάροδο του χρόνου.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία, πλέον της ανωτέρω έκτασης για την οποία έχει υποβληθεί η αναφερόµενη Μ.Π.Ε. και υπάρχει αίτηµα εκµίσθωσής της, έχει υποβάλλει στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αίτησή της που αφορά στην έγκριση για απευθείας µίσθωση δηµόσιας έκτασης και άδεια εκµετάλλευσης για τη λειτουργία λατοµείου, εµβαδού 86.000,00 τ.µ. στη θέση «Περδικοράχη», ενώ έχει αιτηθεί και τη χορήγηση συναίνεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε εκτάσεις.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
6
=